OGŁOSZENIE O SKUPIE AKCJI PRACOWNICZYCH SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296158, niniejszym informuje o kontynuowaniu programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Zarządowi WZE S.A. upoważnienia…

OGŁOSZENIE O SKUPIE AKCJI PRACOWNICZYCH SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296158, niniejszym informuje o kontynuowaniu programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Zarządowi WZE S.A. upoważnienia…

Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158 (dalej Spółka), w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy…

Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158 (dalej Spółka), w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy…

DEMATERIALIZACJA AKCJI WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH S.A.

Informujemy Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna o rozpoczęciu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, która oznacza zastąpienie dotychczasowego dokumentu akcji w formie papierowej zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny. Powyższy obowiązek wynika z zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) Począwszy od dnia 1 października 2020 r.,…

Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158 (dalej Spółka), w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy…

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158 (dalej Spółka), w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy…

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158 (dalej Spółka), w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy…

Ogłoszenie o skupie akcji pracowniczych Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

Zarząd Spółki o nazwie Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (adres: ul. 1 Maja nr 1, kod: 05-220 Zielonka) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, NIP 125 00 00 071, REGON 000173249 (dalej: „Spółka” lub „WZE S.A.”) , niniejszym informuje o przystąpieniu do realizacji…