Informujemy Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna o rozpoczęciu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, która oznacza zastąpienie dotychczasowego dokumentu akcji w formie papierowej zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny.
Powyższy obowiązek wynika z zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)

Począwszy od dnia 1 października 2020 r., prosimy wszystkich Akcjonariuszy o zwrot posiadanych odcinków zbiorowych akcji Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna.
Księga Akcyjna prowadzona przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., z dniem 1 marca 2021 r. zostanie zastąpiona przez rejestr akcjonariuszy prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO BP, które zostało wskazane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z którym Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna podpisała stosowną umowę.
Administratorem Państwa danych osobowych są Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna, natomiast z chwilą wpisania danych osobowych do rejestru akcjonariuszy, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego będzie pełniło funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w siedzibie Spółki, Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie.
Wezwania (w ilości pięć) ukażą się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce „Dla Akcjonariuszy”. Pierwsze wezwanie ukazało się dnia 30 września 2020 r., drugie ukazało się 16 października 2020r. Trzy kolejne wezwania ukażą się w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.

Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do Biura Maklerskiego PKO BP.

W dniu 1 marca 2021 r. wszystkie dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją ważność, a prawa przynależne akcjonariuszom Spółki będą posiadały tylko osoby ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy.

Oznacza to, że tylko Akcjonariusze ujawnieni w Rejestrze będą mieli prawo do:
– udziału w walnym zgromadzeniu i uzyskiwaniu informacji,
– poboru dywidendy,
– sprzedaży akcji.

Po 1 marca 2021 r. akcje Wojskowych Zakłady Elektroniczne S.A. nie będą dokumentem potwierdzającym status Akcjonariusza, tylko dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy.
Akcjonariusz, który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 1 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym.

Przez 5 kolejnych lat tj. do 1 marca 2026 r. Spółka będzie przyjmować dokumenty akcji i aktualizować zapisy w rejestrze.