Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
05-220 Zielonka, ul. 1 Maja 1

Nr KRS 0000296158 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
REGON 000173249, NIP 125-00-00-071, BDO 000016773

Kapitał zakładowy 7.000.000,00 PLN – wpłacony w całości.

Koncesja MSWiA NR B-191/2003