Statut Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna

Załącznik:

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158 (dalej Spółka), w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać osobiście lub listownie listem poleconym albo pocztą kurierską w siedzibie Spółki, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 do dnia 31.12.2020 r.

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158 (dalej Spółka), w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie listem poleconym albo pocztą kurierską w siedzibie Spółki, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 do dnia 31.12.2020r.

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 24.09.2020 r. na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.                            Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.                            Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.                            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.                            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

5.                            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojskowych Zakładów
Elektronicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce.

6.                            Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

Ogłoszenie o skupie akcji pracowniczych Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

Zarząd Spółki o nazwie Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (adres: ul. 1 Maja nr 1, kod: 05-220 Zielonka) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, NIP 125 00 00 071, REGON 000173249 (dalej: „Spółka” lub „WZE S.A.”) , niniejszym informuje o przystąpieniu do realizacji programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Zarządowi WZE S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych WZE S.A. za wynagrodzeniem, celem ich dobrowolnego umorzenia oraz zgodnie z przyjętym Regulaminem

1. Oznaczenie akcji objętych Programem nabywania akcji

■ Przedmiotem nabycia przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (Spółka) są akcje własne
w kapitale zakładowym Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. (Akcje pracownicze), przysługujące wpisanym do księgi akcyjnej:

1) osobom fizycznym, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników;
2) spadkobiercom osób wymienionych w pkt. 1.

(dalej: „Akcje pracownicze”)

■ Przedmiotem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych są wyłącznie wszystkie akcje
posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część.
■ W sytuacji, gdy Akcje pracownicze stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia
nie może być udział we współwłasności akcji.
■ Akcje pracownicze oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży winny być wolne od wszelkich
obciążeń, tj. nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób
trzecich, jak też nie mogą być objęte toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym,
zabezpieczającym lub egzekucyjnym.
■ Celem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych za wynagrodzeniem jest ich dobrowolne umorzenie.

2. Termin przeprowadzenia skupu akcji w ramach Programu nabywania akcji

Program nabycia Akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 1 września 2020 roku do wyczerpania się środków przeznaczonych na ich nabycie, nie dłużej jednak niż do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. przez Walne Zgromadzenie, co powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2021 roku..

3. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Programem nabywania akcji

Nabycie Akcji pracowniczych nastąpi za cenę 98,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy) za jedną akcję, przy czym cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy zbywających Akcje pracownicze.

4. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje

■ Przeniesienie własności Akcji pracowniczych na rzecz Spółki zostanie dokonane poprzez
zawarcie Umowy zbycia akcji przez uprawnionego Akcjonariusza i
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
■ Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje pracownicze będzie wypłacane
przelewem na konto bankowe wskazane przez Akcjonariusza w umowie zbycia akcji lub
przekazem pocztowym. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty zawarcia
umowy zbycia akcji.

5. Procedura składania przez Akcjonariusza oferty zbycia Akcji

■ Proces skupu akcji Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. będzie prowadzony w siedzibie
Spółki mieszczącej się w Zielonce, ul. 1 Maja 1 (biurowiec), w godzinach od 8:00 do 14:00,
pokój nr 2 usytuowany na parterze, w środy i czwartki.
■ Akcjonariusze indywidualni (posiadacze Akcji pracowniczych) zainteresowani zbyciem Akcji
pracowniczych proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub przez należycie umocowanego
pełnomocnika do siedziby Spółki, w celu złożenia Oferty zbycia Akcji.
■ Oferta zbycia Akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w okresie trwania
Programu nabywania akcji, określonym w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu Oferty zbycia akcji, dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki: wze.com.pl/akcje
Wraz z formularzem Oferty zbycia akcji należy złożyć, za pokwitowaniem
odbioru, oryginalny dokument Akcji (odcinka zbiorowego akcji), co jest niezbędnym warunkiem
uczestnictwa w wykupie Akcji pracowniczych.
■ Akcjonariusze zgłaszając się do Spółki winni posiadać przy sobie:

1) ważny dowód osobisty,
2) oryginalny dokument akcji (odcinek zbiorowy),
3) numer konta bankowego, na który mają być przekazane pieniądze z tytułu zbycia akcji.

■ Osoby, które nabyły Akcje pracownicze w drodze spadku, winny w pierwszej kolejności złożyć
do Spółki wniosek o dokonanie w księdze akcyjnej Spółki wpisu przeniesienia własności akcji.
Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku spadku – oryginał prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia
nabycia praw do spadku (zaopatrzonego w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia),
lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
2) w przypadku dokonania działu spadku – oryginał umowy o dział spadku, lub kopię umowy
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub prawomocne orzeczenie sądu
w przedmiocie działu spadku (zaopatrzone w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia).

6. Inne informacje

■ Pozostałe kwestie związane z procedurą skupu akcji reguluje Regulamin Programu nabywania
przez Spółkę akcji własnych Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w celu ich umorzenia.
■ Pracownicy Spółki będą udzielać wszystkim zainteresowanym Akcjonariuszom niezbędnej pomocy
celem prawidłowego wypełnienia i złożenia Oferty zbycia Akcji. Szczegółowe informacje dotyczące
wykupu Akcji pracowniczych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. można uzyskać telefonicznie
pod numerem: 22 781 99 71 wew. 610, w godzinach od 8:00 do 14:00.
■ Na stronie internetowej Spółki:www.wze.com.pl/akcje zamieszczono:
1) Regulamin Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych Wojskowych Zakładów
Elektronicznych S.A. w celu umorzenia.
2) Formularz Oferty zbycia Akcji.
3) Wzór pokwitowania wydania dokumentu akcji/odcinka zbiorowego akcji.
4) Wzór Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu Akcjonariusza będzie działał
pełnomocnik.
5) Wzór oświadczenia zbywcy o zgodzie na wykreślenie z Księgi Akcyjnej.

Bitnami