Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296158, niniejszym informuje o kontynuowaniu programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Zarządowi WZE S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych WZE S.A. za wynagrodzeniem, celem ich dobrowolnego umorzenia oraz zgodnie z przyjętym Regulaminem.

 

1. Oznaczenie akcji objętych Programem nabywania akcji

■ Przedmiotem nabycia przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (Spółka) są akcje własne w kapitale zakładowym Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. (Akcje pracownicze), ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A:

1) osobom fizycznym, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;

2) spadkobiercom osób wymienionych w pkt. 1.

■ Przedmiotem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych są wyłącznie wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część.

■ W sytuacji, gdy Akcje pracownicze stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie może być udział we współwłasności akcji.

■ Akcje pracownicze oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży winny być wolne od wszelkich obciążeń, tj. nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, jak również nie mogą być objęte toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym, zabezpieczającym lub egzekucyjnym.

■ Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży muszą być zdematerializowane.

■ Celem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych za wynagrodzeniem jest ich dobrowolne umorzenie.

■ Przedmiotem wykupu akcji Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. nie będą pozostałe akcje własne Spółki, poza Akcjami pracowniczymi.

 

2. Termin przeprowadzenia skupu akcji w ramach Programu nabywania akcji

Program nabycia Akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 1 października 2019 roku do wyczerpania się środków przeznaczonych na ich nabycie, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. przez Walne Zgromadzenie, co powinno nastąpić do dnia 19 czerwca 2021 roku.

 

3. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Programem nabywania akcji

Nabycie Akcji pracowniczych nastąpi za cenę 98,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy) za jedną akcję, przy czym cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy zbywających Akcje pracownicze.

 

4. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje

■ Przeniesienie własności Akcji pracowniczych na rzecz Spółki zostanie dokonane poprzez zawarcie Umowy zbycia akcji przez uprawnionego Akcjonariusza i Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

■ Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje pracownicze będzie wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez Akcjonariusza w umowie zbycia akcji. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy tj. wykreślenia Akcjonariusza i ujawnienia Spółki.

 

5. Procedura składania przez Akcjonariusza oferty zbycia Akcji

■ Proces skupu akcji Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. będzie prowadzony w siedzibie Spółki mieszczącej się w Zielonce, ul. 1 Maja 1 (biurowiec), w godzinach od 800do 1400, pokój nr 2 usytuowany na parterze, w środy i czwartki.

■ Akcjonariusze indywidualni (posiadacze Akcji pracowniczych) ujawnieni w Rejestrze Akcjonariuszy zainteresowani zbyciem Akcji pracowniczych proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika do siedziby Spółki, w celu złożenia Oferty zbycia Akcji.

■ Oferta zbycia Akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w okresie trwania Programu nabywania akcji, określonym w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu Oferty zbycia akcji, dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki: www.wze.com.pl/akcje.

■ Akcjonariusze zgłaszając się do Spółki winni posiadać przy sobie:

1) ważny dowód osobisty,

2) numer konta bankowego, na który mają być przekazane pieniądze z tytułu zbycia akcji.

 

6. Inne informacje

■ Pozostałe kwestie związane z procedurą skupu akcji reguluje Regulamin Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w celu ich umorzenia.

■ Pracownicy Spółki będą udzielać wszystkim zainteresowanym Akcjonariuszom niezbędnej pomocy celem prawidłowego wypełnienia i złożenia Oferty zbycia Akcji. Szczegółowe informacje dotyczące wykupu Akcji pracowniczych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. można uzyskać telefonicznie pod numerem: 22 781 99 71 wew. 610, w godzinach od 800 do 1400.

■ Na stronie internetowej Spółki: www.wze.com.pl/akcje zamieszczono:

1) Regulamin Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w celu umorzenia.

2) Formularz Oferty zbycia Akcji.

3) Wzór Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu Akcjonariusza będzie działał pełnomocnik.

 

Załączniki: