Obowiązek informacyjny WZE S.A. w zakresie ochrony danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

 1.  W celu identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej/wjeżdżającej/wyjeżdżającej na teren WZE S.A., konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  2.      Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane
  z brakiem możliwości wejścia/wjazdu na teren WZE S.A.
 2. Podanie danych osobowych wynika z przepisów wewnętrznych obowiązujących w WZE S.A. oraz wymienionych w klauzuli powyżej przepisów Unii Europejskiej – art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na naszym terenie, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi.
  4.      Przetwarzane kategorie danych: imię, nazwisko, Pesel lub dane z dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu, marka.
  5.      Dane będą udostępniane podmiotowi świadczącemu dla Administratora usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy, na podstawie umowy powierzenia zawartej ze spółką „ATOS” Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Widzewska14
  6.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka WZE S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220), przy ul. 1 maja 1, tel. 22 781 99 71 e-mail: wze@wze.com.pl
  7.      W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iod@wze.com.pl, kontakt telefoniczny pod numer telefonu +48 22 781 99 71 w. 395.
  8.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
  9.      Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  10.   Przysługuje Państwu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. drogą pocztową na adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Spółki.
  11.   Informujemy, że przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
  12.   Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  13.   Informujemy, że na terenie WZE S.A. prowadzony jest monitoring wizyjny. Nagranie z monitoringu przechowywane jest przez okres 90 dni.