WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2022 rok

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A. z dnia
16 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 0,75 zł brutto na jedną akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia 16 września 2023 r.

Zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku tzn. uprawnionymi do wypłaty dywidendy są Akcjonariusze, którzy do dnia 16 czerwca 2023 r., dokonali dematerializacji akcji i zostali ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy.

Wypłata dywidendy została powierzona podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy WZE S.A., tj. Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Dywidenda może być wypłacona akcjonariuszom w następujący sposób:

  • w gotówce w Punktach Obsługi Klienta PKO BP BM lub w Punktach Usług Maklerskich w oddziałach PKO BP,
  • przelewem na wskazany rachunek bankowy – dyspozycję przelewu na rachunek bankowy Akcjonariusze mogą podać w każdej placówce PKO BP oraz Punktach Usług Maklerskich w oddziałach PKO BP.

Szczegółowy wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej https://www.bm.pkobp.pl/placowki/.

Akcjonariusze, którzy złożą do dnia poprzedzającego dzień wypłaty w placówce PKO BP lub Punktach Usług Maklerskich PKO BP dyspozycję przelewu, otrzymają dywidendę na wskazany rachunek bankowy.

 


Wypłata dywidendy za 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A. z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy została przeznaczona kwota 0,72 zł brutto na jedną akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 września 2022 r.

Zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku tzn. uprawnionymi do wypłaty dywidendy są Akcjonariusze, którzy do dnia 21 lipca 2022 r., dokonali dematerializacji akcji i zostali ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy.

Wypłata dywidendy została powierzona podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy WZE S.A., tj. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Dywidenda może być wypłacona akcjonariuszom w następujący sposób:

  • w gotówce w Punktach Obsługi Klienta PKO BP BM lub w Punktach Usług Maklerskich w oddziałach PKO BP,
  • przelewem na wskazany rachunek bankowy – dyspozycję przelewu na rachunek bankowy Akcjonariusze mogą podać w każdej placówce PKO BP oraz Punktach Usług Maklerskich w oddziałach PKO BP.

Szczegółowy wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej https://www.bm.pkobp.pl/placowki/.

Akcjonariusze, którzy złożą do dnia poprzedzającego dzień wypłaty w placówce PKO BP lub Punktach Usług Maklerskich PKO BP dyspozycję przelewu, otrzymają dywidendę na wskazany rachunek bankowy.