PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Zgłaszanie pracowników do PPK będzie następowało począwszy od dnia 28.10.2019r.
 • Maksymalny termin zawarcia umowy z pracownikami o prowadzenie PPK 12.11.2019r.
 • Do programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 54 lat, zatrudnieni na dzień 01.07.2019r., o ile nie złożą w Dziale Personalnym oświadczenia
  o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • Pracownicy, którzy w dniu zawierania umowy o prowadzenie PPK mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyli 70 lat przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą w Dziale Personalnym wniosek o uczestnictwo w PPK
 • Pracownicy zatrudnieni po 01.07.2019r., z chwilą osiągnięcia stażu pracy w Spółce wynoszącego 3 miesiące zostaną zapisani automatycznie do programu, o ile nie złożą wcześniej w Dziale Personalnym oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • Każdy pracownik zapisany do PPK ma możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej, o ile złoży druk deklaracji w Dziale Personalnym
 • Pracownik, którego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia (tj. 2.250,- zł w roku 2019) może odprowadzać składkę podstawową w niższej wysokości, o ile złoży druk deklaracji w Dziale Personalnym
 • Warunki i zasady funkcjonowania PPK dostępne są na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ oraz na stronie www.wze.com.pl w zakładce ogłoszenia
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Personalnego
 • Wszystkie druki oświadczeń są dostępne w Dziale Personalnym lub u Referentek
  od 18.10.2019r.
Prezentacja PPKPrezentacja PPK dla Pracownika