TECHNOLOG MECHANIK

Opis stanowiska:

  • analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej
  • opracowywanie dokumentacji technologicznej
  • nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi
  • rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji
  • optymalizacja procesów technologicznych
  • udział w badaniach nowych wyrobów

  Czytaj dalej TECHNOLOG MECHANIK

Specjalista ds. Jakości Łańcucha Dostaw

Opis stanowiska:

 • Wsparcie w kwalifikowaniu i monitoringu dostawców i podwykonawców,
 • Opracowywanie wytycznych do kontroli wejściowej,
 • Koordynacja działań w zakresie postępowania z niezgodnościami przedprodukcyjnymi i zewnętrznymi,
 • Nadzór nad częściami podrobionymi na poziomie łańcucha dostaw,
 • Udział w opracowaniu i dystrybucji Planów Zapewnienia Jakości dla Dostawców,
 • Wsparcie w opracowywaniu Planu Auditów Dostawcy.

Czytaj dalej Specjalista ds. Jakości Łańcucha Dostaw

PLANISTA

Zakres obowiązków:
– opracowywanie rocznego planu produkcji uwzględniającego założenia planu rzeczowo-finansowego i posiadane zasoby
– aktualizowanie rocznego planu produkcji o nowo otwierane i zamykane zlecenia produkcyjne
– prowadzenie rejestru zleceń produkcyjnych
– opracowywanie miesięcznych planów operatywnych dla poszczególnych wydziałów produkcyjnych
– wystawianie podzleceń produkcyjnych na wydziały produkcyjne z pełną informacją dotyczącą dokumentacji technicznej, normy godzinowej i terminu wykonania
– opracowywanie miesięcznego bilansu roboczogodzin i strat w poszczególnych wydziałach produkcyjnych
– przeprowadzanie analizy zużytych roboczogodzin oraz terminów wykonania w porównaniu do norm godzinowych i planu dla poszczególnych zleceń produkcyjnych
– raportowanie do przełożonego o możliwych przekroczeniach terminów wykonania i norm godzinowych
– zabezpieczanie wydziałów produkcyjnych w dokumentację techniczną poprzez zamawianie
  jej w archiwum technicznym

Czytaj dalej PLANISTA

Kontroler Jakości

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie operacji kontroli technicznej, w tym pomiarów i prób funkcjonalnych zgodnie z dokumentacją procesu
 • Potwierdzanie zgodności wyrobu
 • Rejestrowanie i analizowanie niezgodności
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym 

Czytaj dalej Kontroler Jakości

Specjalista ds. wsparcia IT

Opis stanowiska:

 • Bezpośrednie oraz zdalne wsparcie techniczne użytkowników w obszarze:
  -oprogramowania systemowego, użytkowego,
  -sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (drukarki/     projektory/urządzenia wielofunkcyjne),
  -sieci komputerowych,
  -urządzeń mobilnych (smartphony, tablety itp.),
 • Instalacja, konfiguracja i przygotowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • Przygotowania dokumentacji z zakresu rozwiązań IT,
 • Współpraca z pracownikami realizującymi zadania w obszarze infrastruktury i systemów IT,
 • Identyfikacja nieprawidłowości i usprawnianie procesów technicznych w obszarze IT.

Czytaj dalej Specjalista ds. wsparcia IT

Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Obiektów

Opis stanowiska:

 • Koordynacja inwestycji prowadzonych na terenie Spółki, w tym inwestycji realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • Czynny udział w spotkaniach i tele/videokonferencjach na etapach planowania i realizacji inwestycji,
 • Współpraca z projektantem, generalnym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz organami administracji publicznej w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych,
 • Ocena możliwości wykorzystania istniejących zasobów infrastrukturalnych Spółki na potrzeby nowych projektów,
 • Udział w określeniu założeń technicznych na etapie przygotowania koncepcji realizacji inwestycji,
 • Udział w przygotowaniu szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia lub umowy w ramach prac remontowych lub inwestycyjnych,
 • Nadzorowanie zawartych umów,
 • Uczestnictwo w komisjach rozpatrywania ofert prowadzących do wyboru wykonawcy,
 • Współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Spółki,
 • Udział w rozliczaniu wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych – odbiory końcowe,
 • Prowadzenie harmonogramu przeglądów okresowych i gwarancyjnych systemów i urządzeń związanych z obsługą infrastruktury,
 • Współuczestnictwo w pisaniu procedur i instrukcji,
 • Reprezentowanie Spółki w ramach prowadzonych projektów,
 • Praca z dokumentami norm jakościowych ISO, AQAP, AS, ITAR.

Czytaj dalej Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Obiektów

Specjalista ds. kontrolingu

Zakres obowiązków:

 • Współudział przy opracowywaniu rocznego planu rzeczowo – finansowego oraz planów wieloletnich, rocznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego,
 • Udział w konstruowaniu planów i budżetów Spółki i poszczególnych jej komórek,
 • Analizowanie dokumentów przetargowych i umów w ramach wykonania oferty,
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu ceny wyrobu,
 • Kompletowanie dokumentów,
 • Udział w przygotowaniu, kontrola realizacji planów i budżetów projektów, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów,
 • Bieżąca współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania kosztów projektów.
 • Sporządzanie dokumentów finansowych w tym: Wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych, wymaganych przez instytucje zewnętrzne w ramach prowadzonych projektów,
 • Inicjowanie działań doskonalących narzędzia niezbędne do obsługi procesów ekonomicznych i finansowych w obszarze działania Wydziału Kontrolingu Finansowego,

 

Czytaj dalej Specjalista ds. kontrolingu