Kontroler Jakości

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie operacji kontroli technicznej, w tym pomiarów i prób funkcjonalnych zgodnie z dokumentacją procesu
 • Potwierdzanie zgodności wyrobu
 • Rejestrowanie i analizowanie niezgodności
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym 

Czytaj dalej Kontroler Jakości

Specjalista ds. wsparcia IT

Opis stanowiska:

 • Bezpośrednie oraz zdalne wsparcie techniczne użytkowników w obszarze:
  -oprogramowania systemowego, użytkowego,
  -sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (drukarki/     projektory/urządzenia wielofunkcyjne),
  -sieci komputerowych,
  -urządzeń mobilnych (smartphony, tablety itp.),
 • Instalacja, konfiguracja i przygotowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • Przygotowania dokumentacji z zakresu rozwiązań IT,
 • Współpraca z pracownikami realizującymi zadania w obszarze infrastruktury i systemów IT,
 • Identyfikacja nieprawidłowości i usprawnianie procesów technicznych w obszarze IT.

Czytaj dalej Specjalista ds. wsparcia IT

Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Obiektów

Opis stanowiska:

 • Koordynacja inwestycji prowadzonych na terenie Spółki, w tym inwestycji realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • Czynny udział w spotkaniach i tele/videokonferencjach na etapach planowania i realizacji inwestycji,
 • Współpraca z projektantem, generalnym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz organami administracji publicznej w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych,
 • Ocena możliwości wykorzystania istniejących zasobów infrastrukturalnych Spółki na potrzeby nowych projektów,
 • Udział w określeniu założeń technicznych na etapie przygotowania koncepcji realizacji inwestycji,
 • Udział w przygotowaniu szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia lub umowy w ramach prac remontowych lub inwestycyjnych,
 • Nadzorowanie zawartych umów,
 • Uczestnictwo w komisjach rozpatrywania ofert prowadzących do wyboru wykonawcy,
 • Współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Spółki,
 • Udział w rozliczaniu wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych – odbiory końcowe,
 • Prowadzenie harmonogramu przeglądów okresowych i gwarancyjnych systemów i urządzeń związanych z obsługą infrastruktury,
 • Współuczestnictwo w pisaniu procedur i instrukcji,
 • Reprezentowanie Spółki w ramach prowadzonych projektów,
 • Praca z dokumentami norm jakościowych ISO, AQAP, AS, ITAR.

Czytaj dalej Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Obiektów

Specjalista ds. kontrolingu

Zakres obowiązków:

 • Współudział przy opracowywaniu rocznego planu rzeczowo – finansowego oraz planów wieloletnich, rocznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego,
 • Udział w konstruowaniu planów i budżetów Spółki i poszczególnych jej komórek,
 • Analizowanie dokumentów przetargowych i umów w ramach wykonania oferty,
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu ceny wyrobu,
 • Kompletowanie dokumentów,
 • Udział w przygotowaniu, kontrola realizacji planów i budżetów projektów, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów,
 • Bieżąca współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania kosztów projektów.
 • Sporządzanie dokumentów finansowych w tym: Wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych, wymaganych przez instytucje zewnętrzne w ramach prowadzonych projektów,
 • Inicjowanie działań doskonalących narzędzia niezbędne do obsługi procesów ekonomicznych i finansowych w obszarze działania Wydziału Kontrolingu Finansowego,

 

Czytaj dalej Specjalista ds. kontrolingu

Inżynier jakości

Zakres obowiązków:

 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • nadzorowanie i analiza uzyskiwanych wyników,
 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej, specyfikacji materiałowych i dokumentacji procesu wytwarzania pod kątem wymagań jakościowych,
 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji jakościowej materiałów, części, wyrobów i procesów produkcyjnych, w tym identyfikacja kluczowych charakterystyk procesu, przeprowadzanie analiz FMEA, tworzenie planów i instrukcji kontroli,
 • nadzorowanie działań w zakresie kontroli jakości, ich rezultatów oraz związanych z nimi zapisów,
 • nadzorowanie materiałów, części, wyrobów i procesów niezgodnych z wymaganiami oraz związanych z tym działań naprawczych,
 • monitorowanie i raportowanie skuteczności procesów kontroli jakości oraz działań naprawczych i korygujących,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia procesów wytwarzania i ich wyników.

Czytaj dalej Inżynier jakości

Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Opis stanowiska:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń wysokiej częstotliwości
 • Projektowanie elementów systemów radiokomunikacyjnych.
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów
 • Opracowywanie warunków technicznych
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa

Opis stanowiska:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń analogowych i cyfrowych małej częstotliwości
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych ARM, AVR
 • Projektowanie systemów zawierających układy FPGA
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów
 • Opracowywanie warunków technicznych
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa