Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie i gospodarowanie zasobami energetycznymi Spółki, konserwacja i naprawa urządzeń energetycznych.
 • Przygotowanie zapotrzebowań materiałowych w zakresie bieżących potrzeb działu.
 • Koordynacja inwestycji prowadzonych na terenie Spółki, w tym inwestycji realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.
 • Czynny udział w spotkaniach i tele/video – na etapach planowania i realizacji inwestycji  .
 • Współpraca z projektantem, generalnym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz organami administracji publicznej w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych .
 • Ocena możliwości wykorzystania istniejących zasobów infrastrukturalnych Spółki na potrzeby nowych projektów.
 • Udział w określeniu założeń technicznych na etapie przygotowania koncepcji realizacji inwestycji.
 • Udział w przygotowaniu szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia lub umowy w ramach prac remontowych lub inwestycyjnych.
 • Nadzorowanie zawartych umów.
 • Uczestnictwo w komisjach rozpatrywania ofert prowadzących do wyboru wykonawcy.
 • Współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Spółki.
 • Udział w rozliczaniu wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych – odbiory końcowe.
 • Prowadzenie harmonogramu przeglądów okresowych i gwarancyjnych systemów i urządzeń związanych z obsługą infrastruktury energetycznej.
 • Natychmiastowa reakcja w przypadku wystąpienia awarii urządzeń energetycznych, w tym koordynacja działań naprawczych z dostawcą energii elektrycznej.
 • Udział w sporządzaniu planów rocznych dotyczących inwestycji, remontów i konserwacji w Spółce.
 • Współuczestnictwo w pisaniu procedur i instrukcji.
 • Reprezentowanie Spółki w ramach prowadzonych projektów.
 • Praca z dokumentami norm jakościowych ISO, AQAP, AS, ITAR.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. Wyższe techniczne o profilu energetycznym, elektrycznym lub pokrewnym.
 • Praktyka min. Rok na stanowisku związanym z obsługą i utrzymaniem instalacji elektrycznych.
 • Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości powyżej 3m.
 • Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność.
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych dotyczących instalacji.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Wymagane uprawnienia eksploatacyjne SPE w zakresie grupy 1 (dozór i eksploatacja): urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia komendanta powiatowego policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą, odpowiedzialną i ambitną pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy,
 • Udział w projektach międzynarodowych,
 • Stały rozwój kompetencji, rozbudowany system szkoleniowy, praca w zespole profesjonalistów,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.
 • Pakiet benefitów firmowych m.in.:
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta fitness,
 • Dodatkowe benefity socjalne.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja