Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje:

„Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci LAN. W wyniku modernizacji wymienione zostaną wszystkie przełączniki dostępowe, UPS-y. Skonfigurowanie przełączników zgodnie z zakresem prac do wykonania. Po stronie WZE S.A. będzie przygotowanie punktów dostępowych do montażu przełączników i UPS-ów czyli montaż szaf typu RACK, założenie patch paneli i doprowadzenie światłowodów.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga dostarczenia następujących urządzeń:

 1. Przełącznik dostępowy 48-portowy – 13 szt.
 2. Przełącznik dostępowy 24-portowy – 4 szt.
 3. Licencje na zarządzanie infrastrukturą – 1szt
 4. Licencje na oprogramowanie dostępowe do sieci – 1szt.
 5. UPS – 17 szt.
  Wykaz parametrów wymaganych dla ww. urządzeń zawiera załącznik nr 1.

Zakres prac do wykonania:

 1. wymiana obecnych przełączników niezarządzanych na nowoczesne przełączniki zarządzane, które umożliwią bezpieczną separację sieci oraz poprzez wsparcie dla warstwy trzeciej modelu OSI zapewnią niezbędną ciągłość działania jednostki,
 2. programowanie przełączników (również konfiguracja oprogramowania zarządzającego oraz dostępowego),
 3. wymiana UPS-ów,
 4. opracowanie dokumentacji powykonawczej, końcowej konfiguracji środowiska:
  • zrzut konfiguracji wszystkich składowych systemu,
  • informacje konfiguracyjne,
  • opis architektury wdrożonych urządzeń,
  • schematy wdrożonego rozwiązania w zrobione w formacie plików edytowalnych w oprogramowaniu  MS VISIO oraz w formie papierowej,
  • procedury eksploatacyjne,
  • procedury awaryjne w tym włączanie i wyłączanie wszystkich dostarczonych urządzeń.

Docelowy plan rozmieszczenia punktów dostępowych oraz połączeń światłowodowych na terenie całego zakładu do wglądu u zamawiającego. Topologie sieci LAN przedstawia Rysunek nr 1.Rys 1. Topologia Sieci.

Modernizacja infrastruktury sieciowej przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych przetrzymywanych przez użytkowników poprzez:

 1. wdrożenie zwirtualizowanego systemu kontroli dostępu na poziomie portów urządzeń sieciowych (wdrożenie standardu 802.1x), z uwzględnieniem identyfikacji urządzeń i użytkowników domeny.
  • Powiązanie systemu z domeną MS AD,
  • Powiązanie systemu z wdrożonymi switchami,
  • Powiązanie systemu z istniejącym systemem bezpieczeństwa NGFW Fortigate,
 2. wdrożenia systemu zarządzania infrastrukturą LAN,
 3. możliwość filtrowania ruchu pomiędzy urządzeniami sieciowymi i serwerowymi,
 4. możliwość wykrywania nieautoryzowanego wpięcia się do sieci LAN,
 5. możliwość granulacji uprawnień administracyjnych na urządzeniach sieciowych,
 6. możliwość logicznej separacji wycinków sieci LAN poprzez tworzenie wirtualnych sieci VLAN,
 7. możliwość tworzenia kopi zapasowej dla urządzeń sieciowych,
 8. możliwość automatycznej identyfikacji i wyszukiwania urządzeń instalowanych w sieci,
 9. możliwość ręcznego i automatycznego dodawania urządzeń,
 10. możliwość automatycznego wykrywania topologii sieci,
 11. możliwość monitorowania stanu urządzeń,
 12. możliwość przeglądania zmian konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń,
 13. narzędzie do zarządzania obrazami oprogramowania urządzeń sieciowych
 14. możliwość zarządzenia zdarzeniami – przypisywanie alarmów do różnego rodzaju zdarzeń,
 15. możliwość wysyłania notyfikacji o alarmach poprzez email,
 16. możliwość generowania raportów w oparciu o szablony,
 17. możliwość prezentacji urządzeń sieciowych wraz z dynamiczną prezentacją zmiany stanu każdego urządzenia,
 18. możliwość obrazowania sieci w postaci hierarchicznych map (urządzania wraz z połączeniami fizycznymi i logicznymi) wraz z wizualizacją alarmów oraz wizualizacją poszczególnych szaf telekomunikacyjnych,
 19. możliwość podziału urządzeń w logiczne grupy reprezentujące oddziały, lokalizacje, budynki i inne definiowalne podgrupy,
 20. możliwość przeprowadzania inwentaryzacji komponentów używanych w sieci w tym sprzętu i oprogramowania systemowego urządzeń sieciowych,
 21. możliwość tworzenia mapki sieciowej obrazującej połączenia sieciowe związane z zarejestrowanym atakiem sieciowy,
 22. możliwość tworzenia wzorców i szablonów konfiguracji dla urządzeń.
 23. w ramach wdrożenia Zamawiający wymaga zintegrowania wdrażanego rozwiązania zarządzającego infrastrukturą sieciową z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem firewall firmy Fortinet . Integracja ma umożliwiać automatyczną kontrolę urządzeń sieciowych w oparciu o zdarzenia wykryte przez firewall. Automatyczne działania mają dotyczyć zdarzeń związanych z kontrolą antywirusową, IPS oraz DoS.
 24. Wymagane funkcjonalności:
  • całkowite blokowanie wskazanych hostów na poziomie gniazdka switcha;
  • przenoszenie wskazanych hostów do odseparowanych VLAN;
  • wprowadzanie informacji na temat wprowadzonych zmian do bazy będącej częścią systemu zarządzania;
  • informowanie o przeprowadzonych operacjach poprzez email;
  • w przypadku separacji hosta, wymagana jest możliwość powiadomienia użytkownika hosta poprzez przekierowanie http;
 25. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, oraz wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolite Polskiej.
 26. Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych w stosunku do wyszczególnionych produktów pod warunkiem, że:
  • produkty równoważne, zarządzane będą oprogramowaniem tego samego producenta co przełączniki i umożliwią konfiguracje zgodną z zamówieniem,
  • produkty równoważne nie będą miały parametrów gorszych niż zamieszczone w załączniku „Wykaz modeli i parametry urządzeń sieciowych oraz oprogramowania wymienionego w zapytaniu”
  • zamawiający zastrzega sobie na etapie dostawy prawo do weryfikacji u producenta rozwiązania numerów seryjnych pod względem legalności ich pochodzenia.

 

Szkolenia

Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego z zakresu bieżącej administracji i utrzymania wdrożonego środowiska: zarządzenie Sprzętem, oprogramowaniem systemowym – czas trwania 5 dni, ilość osób 5.

 

Wsparcie i gwarancja

 1. W ramach inwestycji Wykonawcy zapewnią 10 roboczodni wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od chwili podpisania protokołu odbioru środowiska.
 2. Wymagana jest 3 miesięczna gwarancja rozruchowa z możliwością wezwania wsparcia na drugi dzień roboczy.

 

Kryteria oceny:

 1. Cena 70%;
 2. Czas realizacji 20% od chwili podpisania umowy
 3. Doświadczenie 10% – wymagane minimum 5 referencji na wykonane prace w przedstawionej w ofercie branży, ewentualnie oględziny wykonanych prac

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na dostawę, instalację i konfigurację wraz z uruchomieniem oferowanych urządzeń IT.
 2. Wyszczególnienie oferowanych urządzeń i oprogramowania.
 3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.
 4. Zaświadczenia o odbytych autoryzowanych szkoleniach, dotyczące oferowanego sprzętu, osób biorących udział we wdrożeniu.
 5. Referencje – wymagane przedstawienie minimum 5 referencji z dotychczas wykonanych prac z branży informatycznej realizowanych w okresie ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego niniejszego zamówienia. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.
 6. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 000.000,- PLN.
 7. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do tego przedsięwzięcia.
 8. Warunki płatności.
 9. Czas realizacji od daty podpisania umowy.

Warunki formalne:

 1. Nie jest wymagane wadium.
 2. Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 200A (II piętro), do dnia 31.05.2019 r. do godziny 14.30.
 3. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
 4. Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.
 5. Kopertę należy opisać hasłem:

Przetarg nieograniczony na inwestycję:
„Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w  Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru dostawy i uruchamiania.
 2. Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
 3. Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 4. Możliwość wykonania wizji lokalnej.

Osoby do kontaktu:

 • Robert ZUGAJ : (22) 781 99 71 w. 211,    mob.: +48 785 001 956, w sprawach technicznych dotyczących przetargu;
 • Roman GRACZYK : (22) 781 99 71 w. 237,    mob.: +48 507 129 477, w sprawach formalnych dotyczących przetargu.
 1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 2. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 3. Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

 

Wymagania ogólne:

 1. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty.
 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, oraz wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolite Polskiej.
 3. Zamawiający wymaga, aby sprzęt będący przedmiotem zamówienia były wolne od wad materiałowych, wad robocizny jak również wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są składowe oferowanego w zamówieniu sprzętu.
 4. Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych w stosunku do wyszczególnionych pod warunkiem, że:
   • produkty równoważne, zarządzane będą oprogramowaniem tego samego producenta co przełączniki i umożliwią konfigurację zgodną z zamówieniem,
   • produkty równoważne nie będą miały parametrów gorszych niż zamieszczone w załączniku Nr pt. „Wykaz parametrów urządzeń sieciowych oraz oprogramowania wymienionego w zapytaniu”,
   • zamawiający zastrzega sobie, na etapie dostawy, prawo do weryfikacji u producenta sprawdzenia numerów seryjnych pod względem legalności ich pochodzenia.
 1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania.

Załączniki: