„Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych
na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

– Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 115,
pokój nr 200A (II piętro) do dnia 07.11.2018 r. do godziny 14.30.
– Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
– Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku
decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.
– O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie, faxem lub
drogą elektroniczną w terminie do 15.11.2018 r.
Zał-4-Wykaz-parametrów-urządzeń-serwery-i-macierze-ogłoszenie-na-www-002-1
Zał-3-Serwery-i-macierze-ogłoszenie-na-www-002-2