Zarząd

Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,

tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,

Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Zakup obrabiarki typu wycinarka laserowa przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

 

Zakup dotyczy:

 

 1. Wycinarka laserowa wg. parametrów zadanych poniżej:
L.p. Kategorie parametryzacji Wielkości parametrów Uwagi
1 Rodzaj lasera światłowodowy
2 Rozmiar detalu 1500 x 3000 opcjonalnie 2000 x 4000
3 Moc wyjściowa 4-6 kW
4 Rodzaje obrabianego materiału aluminium, metale nieżelazne, stal nierdzewna, stal węglowa
5 Grubość obrabianego materiału odpowienio do pkt. 4 12mm, 12mm, 14mm, 25mm
6 Dokładność pozycjonowania ±0,04
7 Powtarzalność pozycjonowania ±0,02
8 Gabaryty zewnętrzne maszyny (dł.x szer.x wys.) 8,0×3,2×2,5
9 Lokalizacja na fundamencie w miejscu obecnego urządzenia fundament zaprojektowany do obciążenia co najmniej 5000kg/m2, odporny na przyśpieszenie sejsmiczne poniżej 0,05G (0,49m/s2) o amplitudzie poniżej 5pm., numer rysunku: 1212200 – załącznik 1
10 Potrzenbe media
a woda tak posiadamy
b gazy tlen, azot wraz z instalacją posiadamy
c zasilanie 400V 50Hz posiadamy
d sprężone powietrze 6 bar posiadamy zasilanie 7,2-7,9 bar. W przypadku potrzeby większego ciśnienia inwestycje w zakresie ~15 tysięcy PLN.
11 Sterowanie ISO
12 Oprogramowanie w cenie urządzenia lub posiadające postprocesor pod nasz program RADAN pierwsza opcja wraz ze szkoleniem, druga z próbnym uruchomieniem i sprawdzeniem postprocesora
13 Ilość pozycji w magazynie z automatyczną wymianą dysz 6
14 Automatyczne czyszczenie dysz tak
15 Oświetlenie w przestrzeni roboczej tak
16 Dostępność obrabiarki do końca 2023
17 Pakiety serwisowe serwisy gwarancyjne w pakiecie do 3 lat
18 Przeglądy serwis pogwarancyjny (ilość godzin/okres)
19 Czas reakcji serwisu 2 dni
20 Informacje dodatkowe (bonusy w cenie) cięcie pod kątem

 

 

1.2         Dostarczenie przedmiotu postępowania do siedziby WZE S.A.

 1. Kryteria oceny:
 • cena 40%;
 • czas realizacji 30%;
 • gwarancja 30%.
 1. Oprócz oferty Wykonawcy winni:
 • dostarczyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej;
 • dostarczyć ubezpieczenie OC na kwotę 500 000 ,- PLN;
 • przedstawić warunki płatności.
 • Udostępnić wgląd w Dokumentacje Techniczno-Ruchową Maszyny
 • Dane oferenta (nazwę podmiotu, adres siedziby podmiotu, NIP, REGON),

4. Wadium.

4.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
Wadium może być wniesione w następujących formach:

 • w pieniądzu;
 • poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych.

4.2 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

4.3 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.

4.4 Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń – dokument wnoszony w oryginale.

4.5 Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:

 • upłynął termin związania ofertą;
 • zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy;
 • w przypadku odstąpienia od wymagania wniesienia zabezpieczenia, wadium zwraca się po podpisaniu umowy z Wykonawcą;
 • Zamawiający unieważnił postępowanie.

4.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

 • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • który został wykluczony z postępowania,
 • którego oferta została odrzucona.

4.7 Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, traci wadium na rzecz Zamawiającego.

4.8 Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy:

 • odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy było ono wymagane.
 1. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
 • Wszelkie pytania kierować do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
 • Termin zadawania pytań upływa dnia 07 lipca 2023 r.
 • Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu.
 1. Składanie ofert.

Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii  Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 007 (parter) do dnia 14 lipca 2023 r. do godziny 14.00.

Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.

Kopertę należy opisać hasłem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY na inwestycję:

„Zakup obrabiarki typu wycinarka laserowa przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

 

Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2023 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do 21.07.2023 r.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Oferty należy składać w odniesieniu do całości zamówienia.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
  i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru;
 • Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości;
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce;
 • projekt inwestycji jest dostępny w siedzibie Zamawiającego;
 • możliwość wykonania wizji lokalnej;
 • złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.

Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

W zakresie merytorycznym:

W sprawach formalnych: