OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko
Członka Zarządu Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce,
VII kadencji

RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (dalej „Spółka”)
działając na podstawie § 25 ust. 1. Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
a. posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
b. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
c. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
d. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
e. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
f. nie podlegać ograniczeniom określonym w przepisach prawa krajowego lub międzynarodowego, szczególnie w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, regulacjom związanym z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej Spółki, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby wykonywanie powierzonej funkcji,
g. korzystać z pełni praw publicznych,
h. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydat nie może:
a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b. wchodzić w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c. być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej, rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (t. j. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Dodatkowo Kandydat powinien :
a. posiadać doświadczenie w branży zbrojeniowej,
b. posiadać dostęp do informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742) do klauzuli TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET, ESA. Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu Spółki, będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
c. po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu Spółki, rozpocząć w terminie 21 dni, a następnie ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez nią przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),
d. posiadać doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na stanowiskach kierowniczych,
e. posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych.
f. posiadać wiedzę na temat specyfiki projektów offsetowych.

4.
Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem, (klauzule dostępne na stronie internetowej Spółki)
b. list motywacyjny,
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
f. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
g. inne dokumenty, według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
h. przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki.
i. oświadczenie Kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki),
j. oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postepowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki).

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki – nie otwierać”.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 7.30 do 14.30 w terminie do dnia 02.12.2022 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 4 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Zielonce, ul. 1 Maja 1, począwszy od dnia 05.12.2022 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

15. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.

16. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
a. wiedzę o zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,
d. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
e. przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki, f. znajomość zagadnień bezpośrednio związanych ze stanowiskiem Członka Zarządu Spółki, zajmującego się bieżącą, operacyjną działalnością Spółki.
g. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami offsetowymi.

17. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

18. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń, Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
a. Wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
b. Statut Spółki,
c. Zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,
d. Schemat struktury organizacyjnej Spółki.

20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 19, jest Joanna Sadowska, tel. +48 22 781 99 71 wew. 690, adres e-mail: joanna.sadowska.rn@wze.com.pl, po uprzednim umówieniu się.

21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j . Dz. U. 2020 r., poz. 735), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu Spółki może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Z1 do URNO68-VI-2022 18.11.2022 Ogłoszenie
Z2 do URNO68-VI-2022 18.11.2022 Klauzula zgody i Informacja Spółka
Z3 do URNO68-VI-2022 18.11.2022 Klauzula zgody i Informacja PGZ
Z4 do URNO68-VI-2022 18.11.2022 Formularz oświadczenia