OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych
spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (dalej „Spółka”)
działając na podstawie § 25 ust. 1. Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki.

 

 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
  • a) posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • b) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • c) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • d) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • e) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
  • f) nie podlegać ograniczeniom określonym w przepisach prawa krajowego lub międzynarodowego, szczególnie w ustawie  z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, regulacjom związanym z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej Spółki,  które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby wykonywanie powierzonej funkcji,
  • g) korzystać z pełni praw publicznych,
  • h) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Kandydat nie może:
  • a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • c) być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
  • e) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
  • f) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
 3. Dodatkowo Kandydat powinien :
  • a) posiadać doświadczenie w branży zbrojeniowej,
  • b) posiadać dostęp do informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742) do klauzuli  TAJNE,  NATO SECRET,  SECRET  UE/EU SECRET,  Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
  • c) po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki, rozpocząć w terminie 21 dni, a następnie ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez nią przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),
  • d) posiadać doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na stanowiskach kierowniczych,
  • e) posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych.
  • f) posiadać wiedzę na temat specyfiki projektów offsetowych.
 4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
  • a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem, (klauzule dostępne na stronie internetowej Spółki)
  • b) list motywacyjny,
  • c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
  • e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
  • f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
  • g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
  • h) przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki.
  • i) oświadczenie Kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki),
  • j) oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postepowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki).
 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki – nie otwierać”.
 8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 7.30 do 14.30 w terminie do dnia 20.08.2021 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 4 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.
 11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
 14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Zielonce, ul. 1 Maja 1, począwszy od dnia 23.08.2021 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 15. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz
  oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.
 16. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
  • a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • c) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki,
  • d) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • e) przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki,
  • f) znajomość zagadnień bezpośrednio związanych ze stanowiskiem Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki.
  • g) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami offsetowymi.
 17. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 18. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
  • a) Wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  • b) Statut Spółki,
  • c) Zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2020,
  • d) Schemat struktury organizacyjnej Spółki.
 20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 19, jest Joanna Sadowska, tel. +48 605 428 276, adres e-mail: joanna.sadowska.rn@wze.com.pl
 21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
 22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j . U. 2020 r., poz. 735), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Załączniki do pobrania:
Z1-Ogłoszenie.pdf
Z2-Klauzula-zgody-Informacja-Spółka.pdf
Z3-Klauzula-zgody-Informacja-PGZ.pdf
Z4-Formularz-oświadczenia.pdf