Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Wykonanie remontu maszyn Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
zgodnie z zakresem wynikającym z protokołów przeglądów”

Prace dotyczą:

1.  Maszyn do obróbki skrawaniem metali.
2. Maszyny do obróbki drewna.
3. Maszyn pomocniczych.

Spółka posiada protokoły z przeglądów maszyn wraz z opisami prac do wykonania w ramach remontu.

Wymagana jest minimum 12 miesięczna gwarancja na wykonane prace.

Po wykonaniu remontu Wykonawca wystawi dla każdej maszyny dokument poświadczający że spełnia ona wymagania bezpieczeństwa i może być bezpiecznie eksploatowana.

4. Kryteria oceny:

 • cena 60%;
 • czas realizacji 20%;
 • doświadczenie 10% – wymagane minimum 3 referencji na wykonane prace w przedstawionej w ofercie branży;
 • gwarancja 10%.

5. Oprócz oferty Wykonawcy winni:

 • dostarczyć kalkulację kosztów – dla każdej z maszyn osobno;
 • dostarczyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej;
 • dostarczyć stosowne uprawnienia do wykonywania prac;
 • dostarczyć ubezpieczenie OC na kwotę 500 000 ,- PLN;
 • dostarczyć oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego rodzaju prac;
 • przedstawić warunki płatności.

6. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

 • Wszelkie pytania kierować do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
 • Termin zadawania pytań upływa dnia 19.07.2021 r.
 • Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki.

7. Składanie ofert.

Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii  Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 007 (parter) do dnia 23 lipca 2021 r. do godziny 14.00.
Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.

Kopertę należy opisać hasłem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY na inwestycję:
„Wykonanie remontu maszyn Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
zgodnie z zakresem wynikającym z protokołów przeglądów”

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 28.07.2021 r.
Oferty dostarczone po terminie składania ofert nie będą otwierane i rozpatrywane.
O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do dnia 30.07.2021 r.

8. Informacje dodatkowe:

 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Oferty należy składać w odniesieniu do całości zamówienia.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
  i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości;
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce;
 • protokoły z przeglądów zostaną udostępnione w siedzibie Spółki, podmiotom które zgłoszą chęć udziału w przetargu po podpisaniu klauzuli o zachowaniu poufności;
 • możliwość wykonania wizji lokalnej;
 • złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

9. Całość wykonywanych prac winna być zgodna z:

 • aktualnie dostępną wiedzą techniczną;
 • ogólnymi i szczegółowymi wymogami wynikającymi z przepisów BHP dotyczącymi prac remontowych;
 • wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.

Po wykonanym remoncie maszyna musi spełniać wymagane przepisami warunki dotyczące jej bezpiecznej eksploatacji.

10. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

11. Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana. Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
(1) W zakresie merytorycznym

Załączniki:
Treść przetargu .pdf