Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu przetargowym na:

„Zakup rozwiązań wideokonferencyjnych firmy Poly (Polycom) w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Organizatorem postępowania są Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,Regon 000173249, NIP 125-00-00-071.

Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Instalacja systemu wideokonferencyjnego: dwa pokoje spotkań, serwer (licencja oraz dostęp do wsparcia technicznego przez okres 3 lat).
 • Instalacja i konfiguracja zamówionych urządzeń w salach wskazanych przez zamawiającego.
 • Implementacja systemu wideokonferencyjnego z istniejącą infrastrukturą sieciową organizacji.
 • Integracja systemu wideokonferencyjnego z Microsoft Teams.
 • Szkolenie dla użytkowników z obsługi systemu Poly (Polycom).
 • Szkolenie dla pracowników IT z administracji systemu.
 • Utworzenie dokumentacji powykonawczej.

Realizacja umowy będzie miała miejsce w Polsce w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce, część prac może być realizowana zdalnie.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga dostarczenia następujących licencji i urządzeń:

Wyposażenie sal
Poly G7500 4k Codec-Wireless Presentation System, Eagle Eye IV-12x cam, IP Mic, remote, NTSC/PAL; Cables: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 CAT 5E SHLD 25ft, 1 HDCI 6ft, 1 HDCI Mini 3m, Power: EURO-Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required. (szt.2 -dwie sale)
[S]Partner Premier, Three Years, Poly G7500 4k CODEC-Wireless Presentation System, Eagle Eye IV-12x camera (szt.2 -dwie sale)
Poly IP Table Microphone Array: Contains one Microphone Array and one 25′ CAT 5E SHLD Ethernet cable. Compatible with Poly G7500 codec. (szt.2 -dwie sale)
 

 

Clarity
[S]RealPresence Clariti – Concurrent Meeting License, Perpetual (Maintenance Contract Required)
RealPresence Clariti – Concurrent Meeting License, 3-year, Partner Premier Support
RealPresence Clariti – Media Encryption License, Perpetual (No Maintenance Required)
 

 

Licencja w formie subskrybcji – Integracja z Microsoft Teams
[L]RealConnect Service for MSFT Teams Video Interop. Per unit Concurrent VTC subscription, pre-paid 1-year plan effective on service commitment. Service includes Advantage support. No cancellation or reduction of the plan or scope allowed  ( licencja 3 lata).

 

Clarity – Mostek sprzętowy
RPCS1830 for RealPresence Clariti – IP Only, No Licenses, Hardware for (50) 1080p30, (100) 720p, or (200) SD calls. Requires 5230-51X1X-XXX. (Maintenance Contract Required)
[S] Partner Premier, Three Years, RPCS 1830 for RealPresence Clariti – IP Only, No Licenses, Hardware for (50) 1080p30, (100) 720p, or (200) SD calls

 

II.  ZAKRESWDROŻENIA

 1. Prace związane z instalacją systemów wideokonferencyjnych w salach obejmują rozstawienie i montaż, poprowadzenie okablowania, uruchomienie i zaadresowanie, aktualizacja oprogramowania, sprawdzenie poprawności działania poszczególnych komponentów (wyświetlacz, kamery, mikrofony), przeprowadzenie połączenia SIP, H323 z urządzeniem testowym w siedzibie Poly.
 2. Prace związane z instalacją fizycznego mostka konferencyjnego obejmują instalacje dodatkowych komponentów na maszynach wirtualnych, uruchomienie oprogramowania, zaadresowanie urządzenia, aktualizacja oprogramowania, sprawdzenie komunikacji pomiędzy komponentami.
 3. Konfiguracja urządzeń zgodnie z wymogami klienta, wsparcie w udrożnieniu komunikacji sieciowej niezbędnej do działania systemu, przeprowadzenie testowych połączeń z salami konferencyjnymi oraz z użytkownikami zewnętrznymi.
 4. Konfiguracja tenanta Office 365 do współpracy z urządzeniami H323/SIP, testy połączeń.
 5. Szkolenie użytkowników odpowiedzialnych za system obejmujące nawiązywanie połączeń konferencyjnych oraz czynności konserwacyjne urządzeń.
 6. Testy użytkowe środowiska produkcyjnego, usuwanie zgłoszonych problemów.
 7. Wykonanie projektu przed wdrożeniem oraz dokumentacji powykonawczej.
 8. Dostarczenie licencji zapewniających wsparcie techniczne, aktualizacje oraz możliwość funkcjonowania oprogramowania na okres minimum 3 lat.

 

III. SZKOLENIE

Zakres szkolenia powinien obejmować:

 • Instruktaż z zakresu administracji i konfiguracji systemu.
 • Instruktaż dla użytkowników końcowych z obsługi i możliwości dostarczonego oprogramowania.

 

IV.  OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

Cenę netto z dostawą, w tym informacje o kosztach:

 • Licencji wymaganych do funkcjonowania systemu.
 • Licencji na wsparcie techniczne systemu i urządzeń.
 • Wymaganych urządzeń.
 • Implementacji systemu.

Cena powinna być rozdzielona na koszty:

 • Licencji i wsparcia technicznego.
 • Urządzeń.
 • Usługi wdrożenia.

Cena powinna być podana w PLN.

 Ponadto:

 • Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia ze wskazaniem parametrów technicznych i funkcjonalnych oprogramowania.
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny odpis.

Wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas wykonanych wdrożeń systemów zarządzania  w okresie ostatnich trzech lat, których wartości były nie mniejsze niż przedstawiona w ofercie.

Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.

 • Ubezpieczenie OC na kwotę 100 000 PLN.
 • Warunki płatności.
 • Termin realizacji zamówienia – podany w tygodniach od chwili podpisania umowy.
 • Wdrożenie powinno zakończyć się w 2020r.
 • Czas obowiązywania oferty– min. 60 dni.
 • Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
 • Wymagane jest uwzględnienie w wycenie 20 godzin roboczych na działania realizowane ad-hoc, a wykraczające poza zakres prac uzgodniony w umowie. Pula może być wykorzystana w ciągu 12 miesięcy na prace typu modyfikacje (Change-Request), awarie spowodowane z winy zamawiającego.
 • Wymagana jest 3 miesięczna gwarancja rozruchowa z możliwością wezwania wsparcia na drugi dzień roboczy, na prace wykonane przez wykonawcę.

 

V.  KRYTERIA OCENY

 1. Pc: cena – 80%.
 2. Pt: czas realizacji od chwili podpisania umowy – 10%.
 3. Pd: doświadczenie – 10%

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
P = Pc+Pt+Pd,
gdzie:
P – suma punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena, kryterium termin dostawy oraz kryterium gwarancja.
Pc – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena.
Pt –  ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji.
Pd – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium doświadczenie.

 

Zasady oceny w kryterium cena :

Pc = Cof.min / Cof.bad ×80 %.
gdzie :
Pc – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena.
Cof.min – najniższa cena wybrana spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Cof.bad – cena rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego.
80%”- znaczenie procentowe kryterium.

 

Zasady oceny w kryterium czas realizacji:

Pt = Tofmin/Tofbad x 10%.
gdzie:
Tofmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia wybrany spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu.
Tofbad – czas realizacji zamówienia rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego.
10%” – znaczenie procentowe kryterium.

 

Zasady oceny w kryterium doświadczenie:

Pd = 0% lub 10%,
gdzie:
0% – przy braku referencji lub złożeniu jednej referencji,
10% – przy złożeniu dwóch i więcej referencji.

 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE

 • Termin zadawania pytań do 20.10.2020 r., do godz. 12:00;
 • Termin składania ofert upływa 30.10.2020 r., o godz. 14:30.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiem „Zakup rozwiązań wideokonferencyjnych firmy Poly (Polycom) w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 • O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Nie jest wymagane wadium.
 • Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości inwestycji.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 • Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.