Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 22.08.2019 r. na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500 tysięcy EURO w złotych lub 5% aktywów trwałych w rozumieniu w/w ustawy – podpisanie wykonawczych umów offsetowych związanych z pozyskaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej Zestawów Przeciwlotniczych  i Przeciwrakietowych PATRIOT  o kryptonimie „Wisła” pomiędzy Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. a Lockheed Martin  Global Inc.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy handlowej „Letter of Subcontract” z firmą Raytheon w ramach projektu polegającego na dostawie bloków elektroniki DLTM wchodzących w skład systemu PATRIOT, o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w § 55 ust. 3 pkt. 14 Statutu Spółki-  w oparciu o regulację zawartą w  art. 17 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, dotyczącą potwierdzenia dokonanej czynności prawnej przez właściwy organ Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.