Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1) wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 18.06.2019 r. na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce (05-220),przy ul. 1 Maja 1 w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. za rok obrotowy 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
 10. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych spółki.
 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations),  komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości, o wartości przekraczającej 500 tysięcy EURO w złotych lub 5% aktywów trwałych w rozumieniu w/w ustawy – podpisanie wykonawczych umów offsetowych związanych z pozyskaniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej Zestawów Przeciwlotniczych  i Przeciwrakietowych PATRIOT  o kryptonimie „Wisła” pomiędzy Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. a Lockheed Martin  Global Inc.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1