Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1) wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 26.04.2019 r. na godzinę 13.00

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce (05-220), przy ul. 1 Maja 1 w Sali Konferencyjnej.

Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zawarty w piśmie nr PGZ/572/19 BNAD.502.3.2018/11. z dnia 12.03.2019 r., działającego na podstawie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 505),
w przedmiocie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, umieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt zawarty we wniosku PGZ S.A.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie obiektów magazynowych, obiektu technicznego-biurowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Centrum Serwisowania Rakiet Przeciwokrętowych NSM (Naval Strike Missile) o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w § 55 ust. 3 pkt 14 Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.