Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1, wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 07.12.2023 r. na godzinę 11.00

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce (05-220), przy ul. 1 Maja 1 w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, poprzez ustanowienie służebności przejścia i przejazdu (drogi koniecznej) na rzecz działki ewidencyjnej gruntu o nr 132, co stanowi realizację zobowiązania zawartego w § 5 ust. 1 pkt 13 Umowy o ustanowieniu zabezpieczenia z dnia 04 grudnia 2019 r., zawartej pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (Poręczycielem) a Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. z siedzibą w Zielonce (Dłużnikiem).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, poprzez ustanowienie na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., na działce ewidencyjnej o nr 131 z obrębu 052, 5-60-02, nr KW WA1W/00164741/5, ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, uprawniającego do czasowego (tożsamego z okresem obowiązywania dzierżawy), korzystania z wyznaczonych części nieruchomości, celem dostępu do drogi publicznej oraz doprowadzenia mediów do inwestycji o nazwie „Laboratorium Hardware-in-the-Loop”, realizowanej na terenie siedziby Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A., z umocowaniem Zarządu do samodzielnego decydowania o zmianie obszaru użytkowania, mając na uwadze interes Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.