Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1, wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł, wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 26.06.2024 r., na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. za rok obrotowy 2023”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
  9. Przedstawienie „Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023”.
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być procedowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.