Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję:
„Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku 100A
na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”

Obiekt:
Budynek produkcyjno-biurowy nr 100A na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
Adres: działka nr 131 obr. 5-60-02
ul.1-go Maja 1, 05-220 Zielonka
Inwestor:
Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna
Adres: ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku produkcyjno-biurowym nr 100A. Wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji CO poprowadzonego pod stropem pomieszczeń oraz na ścianach klatek schodowych wraz z wykonaniem przyłączy do pionów oraz włączeniem w kotłowni.

ZAKRES PRAC:

 1. Wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji CO wraz z przyłączem do istniejącej kotłowni, w systemie KAN-THERM STEEL (zgodnie z projektem) na systemowych rozwiązaniach NICZUK zgodnie z wytycznymi.
 2. Montaż zaworów na wyjściach pionów i przyłączach.
 3. Wykonanie próby ciśnieniowej zgodnie z projektem.
 4. Wykonanie izolacji termicznej na rurociągach w systemie PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T zgodnie z projektem.
 5. Wykonanie przejść ppoż.
 6. Wymiana zaworów grzejnikowych na parterze budynku na zawory termostatyczne.
 7. Wykonanie przełączenia instalacji w kotłowni oraz przyłączenie istniejących pionów oraz napełnienie i odpowietrzenie instalacji.
 8. Uruchomienie instalacji i próba „na ciepło”.

KRYTERIA OCENY:

 1. Cena: 80%.
 2. Doświadczenie: 10% – wymagane minimum 5 referencji na wykonane dotychczas prace.
 3. Gwarancja: 10%.

OPRÓCZ OFERTY WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kalkulacja kosztów (kosztorys) (przedmiar – wykonany w tabeli przetargowej).
 2. Aktualny odpis elektroniczny z KRS lub CEIDG oferenta.
 3. Stosowne uprawnienia do wykonywania prac.
 4. Ubezpieczenie OC na kwotę 500 000 PLN.
 5. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji.
 6. Pisemna akceptacja draftu umowy.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

 1. Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 22.12.2023 r.
 2. Opracowanie planu prac.
 3. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, w tym usunięcie wszystkich odpadów.
 4. Wymagana jest minimum 3 letnia gwarancja na wykonane prace.
 5. Wszelkie prace przełączeniowe (związane z wyłączeniem z użytkowania instalacji CO) mogą być wykonywane tylko w przedziale czasowym: piątek g. 15:00 – niedziela g. 18:00.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wykonawca prac zapewni osobę nadzorującą pracowników oraz wykonywane prace.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru.
 3. Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości w kwocie równej 5% wartości zamówienia netto.
 4. Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami po otwarciu ofert
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 7. Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 8. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest wykonanie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z projektem wykonawczym.
 9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 10. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 11. Termin zadawania pytań i wizji lokalnych mija 17.10.2023 r.

CAŁOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT WINNA BYĆ ZGODNA Z:

 1. Prawem Budowlanym Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.
 2. Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
 3. Obowiązującymi normami i przepisami.
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 5. Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
 6. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 7. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

(1) W zakresie merytorycznym
• Pan Sylwester Turczyn, tel. 22 781 99 71, wew. 284, e-mail: sylwester.turczyn@wze.com.pl
• Pan Karol Nowak, tel. 22 781 99 71, wew. 290, e-mail: karol.nowak@wze.com.pl
• Pan Tomasz Gałka, tel. 22 781 99 71, wew. 290, e-mail: tomasz.galka@wze.com.pl
(2) W sprawach formalnych
• Pan Bartosz Gruszczyński, tel. 22 781 99 71, wew. 231, e-mail: bartosz.gruszczynski@wze.com.pl
• Pani Monika Piwek, tel. 22 781 99 71, wew. 279, e-mail: monika.piwek@wze.com.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku 100A” w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do godz. 13.00 dnia 23.10.2023 r. – osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 24.10.2023 r.
O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną w terminie do 27.10.2023 r.

Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000022 – Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku 100A na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce (grupapgz.pl)