Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję:
„Remont łazienek na parterze budynku 115
na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”

Obiekt:
Budynek biurowy nr 115 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
Adres: działka nr 131 obr. 5-60-02
ul.1-go Maja 1, 05-220 Zielonka
Inwestor:
Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna
Adres: ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek zlokalizowanych na parterze budynku biurowego nr 115 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, 05-220 Zielonka ul. 1. Maja 1.

ZAKRES PRAC:

 1. Architektura – zgodnie z projektem wykonawczym (w posiadaniu Zamawiającego).
 2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (Magnaplast HTPLUS lub Wavin PVC PP HT) wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji w kanale rewizyjnym pod budynkiem oraz wykonaniem pionów ponad poziom posadzki na piętrze pierwszym.
 3. Wymiana istniejących pionów wodnych (na KAN-THERM ultraPRESS) i kanalizacyjnych (na Magnaplast HTPLUS lub Wavin PVC PP HT) od poziomu posadzki na parterze ponad poziom posadzki na pierwszym piętrze.
 4. Naprawy ścian i posadzki po wymianie pionów na piętrze.
 5. Armatura umywalkowa – GROHE BAU COSMOPOLITAN E 36452000.
 6. Biały montaż – KOŁO NOVA PRO.
 7. Elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru GEBERIT SIGMA 10 116.025.SN.1.
 8. Wykonanie instalacji elektrycznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej.

KRYTERIA OCENY:

 1. Cena: 80%.
 2. Doświadczenie: 10% – wymagane minimum 3 referencji na wykonane dotychczas prace.
 3. Gwarancja: 10%.

OPRÓCZ OFERTY WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kalkulacja kosztów (przedmiar – wykonany w tabeli przetargowej).
 2. Aktualny odpis elektroniczny z KRS lub CEIDG oferenta.
 3. Stosowne uprawnienia do wykonywania prac.
 4. Ubezpieczenie OC na kwotę 500 000 PLN.
 5. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji.
 6. Pisemna akceptacja draftu umowy.Przy czym projekt wykonawczy (architektura), przedmiar oraz draft umowy zostaną udostępnione zostaną przedstawione zainteresowanym.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

 1. Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 22.12.2023 r.
 2. Opracowanie planu prac.
 3. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, w tym usunięcie wszystkich odpadów.
 4. Wymagana jest minimum 3 letnia gwarancja na wykonane prace.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Przedmiotowe prace objęte są pozwoleniem na budowę jako część projektu przebudowy całego budynku 115.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru.
 3. Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości w kwocie równej 5% wartości zamówienia netto.
 4. Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami po otwarciu ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 7. Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 8. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest wykonanie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z projektem wykonawczym.
 9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 10. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 11. Termin zadawania pytań i wizji lokalnych mija 18.10.2023r.

CAŁOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT WINNA BYĆ ZGODNA Z:

 1. Prawem Budowlanym Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.
 2. Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
 3. Obowiązującymi normami i przepisami.
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 5. Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
 6. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 7. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

(1) W zakresie merytorycznym
• Pan Sylwester Turczyn, tel. 22 781 99 71, wew. 284, e-mail: sylwester.turczyn@wze.com.pl
• Pan Karol Nowak, tel. 22 781 99 71, wew. 290, e-mail: karol.nowak@wze.com.pl
• Pan Tomasz Gałka, tel. 22 781 99 71, wew. 290, e-mail: tomasz.galka@wze.com.pl
(2) W sprawach formalnych
• Pan Bartosz Gruszczyński, tel. 22 781 99 71, wew. 231, e-mail: bartosz.gruszczynski@wze.com.pl
• Pani Monika Piwek, tel. 22 781 99 71, wew. 279, e-mail: monika.piwek@wze.com.pl

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Remont łazienek na parterze budynku 115 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce” w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do godz. 13.00 dnia 23.10.2023 r. – osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 24.10.2023 r.
O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną w terminie do 27.10.2023 r.

Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000021 – Remont łazienek na parterze budynku 115 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul. 1 Maja 1 (grupapgz.pl)