Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,

tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,

Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Zakup Wózka Elektrycznego – Akumulatorowego Platformowego przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

 

Zakup dotyczy:

 1. Wózek elektryczny – akumulatorowy platformowy wg. parametrów poniżej:

 

Kategorie parametrów Parametry
Typ napędu Elektryczny – akumulatorowy
Ogumienie pneumatyczne Tak
Ładowność wózka Około 2000 kg
Pozycja operatora Siedząca
Długość wózka 3600-3800 mm
Wysokość siedziska Około 860 mm
Wysokość haka holującego Około 580 mm
Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej

LxWxH (dł. X szer. X wys.)

2300x 1400x 400 mm
Kabina oszklona operator i pasażer pozycja siedząca Tak
Prędkość jazdy bez obciążenia / z obciążeniem 20 / 15 km/h
Masa wózka Około 1500 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej Około 1 m3
Skrzynia ładunkowa z burtami otwieranymi z możliwością demontażu Tak
Wysokość Około 2000 mm
Długość 3700-3800 mm
Szerokość Około 1400 mm
Typ opon Superelastyczne
Liczba kół 2/2
Rozruch elektroniczny Tak
Układ hamowania hydrauliczny Hydrauliczny nożny
Hamulec parkingowy Mechaniczny
Bateria kwasowa (napięcie / pojemność) 48/300 V/Ah
Prostownik czas ładowania baterii 8 godzin 1 szt.
Sygnał akustyczny podczas cofania Tak
Zdolność pokonywania wzniesień Około 10% x 20m
Kabina metalowa operatora odporna na korozję z otwieranymi oknami, zamknięta dwuosobowa oszklona Tak
Wycieraczka szyby przedniej Tak
Siła uciągu Około 200 kg
Dwa fotele z regulacją poziomą Tak
Wskaźnik naładowania baterii Tak
Rama i nadwozie metalowe Tak
Pełne oświetlenie drogowe Tak
Podłoga wykonana z blachy ryfowanej, z burtami metalowymi otwieranymi z możliwością demontażu Tak

 

      1.1 Dostarczenie Wózka do siedziby WZE S.A.

 1. Kryteria oceny:
 • cena 40%;
 • czas realizacji 30%;
 • gwarancja 30%.
 1. Oprócz oferty Wykonawcy winni:
 • dostarczyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej;
 • dostarczyć ubezpieczenie OC na kwotę 500 000 ,- PLN;
 • przedstawić warunki płatności.
 • Udostępnić wgląd w Dokumentację Techniczno-Ruchową Maszyny
 • Dane oferenta (nazwę podmiotu, adres siedziby podmiotu, NIP, REGON),
 1. Wadium.
  1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
  Wadium może być wniesione w następujących formach:
  – w pieniądzu;
  – poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
  – gwarancjach ubezpieczeniowych.
  2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
  3) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
  4) Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń – dokument wnoszony w oryginale.
  5) Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
  – upłynął termin związania ofertą;
  – zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy;
  – w przypadku odstąpienia od wymagania wniesienia zabezpieczenia, wadium zwraca się po podpisaniu umowy z Wykonawcą;
  – Zamawiający unieważnił postępowanie.
  6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
  – który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  – który został wykluczony z postępowania,
  – którego oferta została odrzucona.
  7) Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, traci wadium na rzecz Zamawiającego.
  8) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy:
  – odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  – nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy było ono wymagane.
 1. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
 • Wszelkie pytania kierować do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
 • Termin zadawania pytań upływa dnia 2 lipca 2023 r.
 • Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu.
 1. Składanie ofert.

Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii  Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 007 (parter) do dnia 07 lipca 2023 r. do godziny 14.00.

Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.

Kopertę należy opisać hasłem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY na inwestycję:

„Zakup Wózka Elektrycznego – Akumulatorowego Platformowego przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

 

Otwarcie ofert nastąpi 10.07.2023 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do 21.07.2023 r.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Oferty należy składać w odniesieniu do całości zamówienia.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
  i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości;
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce;
 • złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.

Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:


(1) W zakresie merytorycznym

 • Pan Roman Mazur,
  22 781 99 71, wew. 233, tel. kom. 602 355 749
  e-mail: roman.mazur@wze.com.pl
 • Pan Rafał Jabłoński,
  22 781 99 71, wew. 607, tel. kom. 726 300 028
  e-mail: rafal.jablonski@wze.com.pl

(2) W sprawach formalnych

 • Pan Paweł Czarnecki,
  22 781 99 71, wew. 218,
  e-mail: pawel.czarnecki@wze.com.pl