Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję:
„Wykonanie czynności ochrony obiektów Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.”

I. Zakres czynności.
1. Ochronę fizyczną terenu przedsiębiorstwa Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. sprawowaną w oparciu o posterunki stałe i patrole, konwoje osób i mienia oraz materiałów o których mowa w art. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz.742) zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (DZ. U. z 2011r., Nr 271 poz.1603 z póź.zm) oraz wyrobów koncesjonowanych zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838 z późn. zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy;
2. Ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. oraz prowadzenie działań profilaktycznych, przeciwdziałanie napadom rabunkowym, kradzieżom, włamaniom, dewastacji mienia, penetracji, naruszeniom systemu ochrony oraz zagrożeniom pożarowym;
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w związku z zagrożeniami wymienionymi w pkt 2.;
4. Przekazywanie Policji osób naruszających prawo ujętych podczas wykonywania zadań ochrony na terenie WZE S.A.;
5. Kontrolę ruchu osób i pojazdów na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w oparciu o obowiązujący system przepustkowy, w tym:
kontrolę osób wchodzących i wychodzących oraz dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.;
kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdzających;
kontrolę wyrywkową osób i pojazdów poruszających się po terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.  – w uzasadnionych w przypadkach;
kontrolę mienia wwożonego i wnoszonego na teren WZE S.A.;
kontrolę mienia wywożonego lub wynoszonego z terenu WZE S.A.;
uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych na teren WZE S.A.;
6. Prowadzenie ewidencji wydanych przepustek interesantom wchodzącym na teren WZE S.A.;
7. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy przeznaczonych do użytku bieżącego;
8. Zleceniobiorca zobowiązuje się w razie konieczności, do realizacji zadań określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.06.2003 w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. Nr 116, poz.1090);
9. Zleceniobiorca po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny zobowiązuje się ochraniać tereny i obiekty objęte usługą ochrony do czasu przejęcia przez Siły Zbrojne terenu i obiektów objętych ochroną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

II. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci spełniający poniższe warunki:
1. Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania formalne.
2. Posiadają Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;
3. Posiadają koncesję/uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, jeżeli są one wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie specyfikacji WZE S.A.;
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
5. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
7. Zatrudniają pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum do poziomu „POUFNE”;

III. Oferta musi zawierać:
cenę;
deklarację niezmienności ceny w okresie ważności oferty;
okres ważności oferty;
kopie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oferenta (orginał do wglądu);
kopie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniające pracowników do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum do poziomu „POUFNE” (orginał do wglądu);
aktualne zaświadczenia pracowników o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków/ofert;
kopie koncesji;
oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym o niezaleganiu wobec US, ZUS;
referencje z zakresu prowadzonej działalności.

IV. Niezależnie od oferty prosimy o załączenie informacji w zakresie:
posiadania przez oferenta zdolności do konserwacji i/lub serwisu systemów zabezpieczenia technicznego, w tym systemów kontroli dostępu;
posiadanych zdolności w zabezpieczaniu konwoi materiałów koncesjonowanych,
w tym materiałów niebezpiecznych.

V. Pytania i informacje w sprawie przetargu proszę kierować drogą elektroniczną, do:
Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa Janusza Pyszkiewiczem
tel.         +48 22 781 99 71 wew. 632;
mob.     +48 538 622 808;
e-mail:  janusz.pyszkiewicz@wze.com.pl,
lub
pracownikiem Wydziału Bezpieczeństwa Markiem Dziewulskim
+48 22 781 99 71 wew. 318;
mob.     +48 883 841 055;
e-mail: marek.dziewulski@wze.com.pl.

1) Przed złożeniem oferty Oferenci mogą zapoznać się z charakterystyką obiektów Spółki oraz draftem Umowy po wcześniejszy umówieniu wizyty.
2) Termin zadawania pytań upływa 15.12.2022 r.

VI. Składanie ofert.
1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo o zwrot tych kosztów.
3) Złożone oferty stanowią tajemnicę Spółki i nie będą udostępniane.
4) Ofertę należy złożyć do dn. 19.12.2022 r. do godz. 14.00 w kancelarii Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka.
5) Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej 21.12.2022 r.
6) O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

VII. Zamawiający może unieważnić przetarg w dowolnym momencie bez podania przyczyn.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
Oferta na wykonywanie czynności ochrony obiektów Spółki
nie otwierać do  20.12.2022 r.”


ZMIANA DO PRZETARGU
„Wykonanie czynności ochrony obiektów Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.”

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A uznał że czas wyznaczony  na przygotowanie oferty w przedmiotowym przetargu jest zbyt krótki i postanowił wydłużyć termin składania ofert w przetargu do 05.01.2023 r. do godz. 14.00
Zmiana również dotyczy czasu na wykonanie wizji lokalnej i zadawania pytań.

 

W związku z powyższym punkty V i VI  SIWZ otrzymują brzmienie:
V.
Pytania i informacje w sprawie przetargu proszę kierować drogą elektroniczną, do:
Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa Janusza Pyszkiewiczem
tel.     +48 22 781 99 71 wew. 632;
mob.             +48 538 622 808;
e-mail:  janusz.pyszkiewicz@wze.com.pl,
lub
pracownikiem Wydziału Bezpieczeństwa Markiem Dziewulskim
+48 22 781 99 71 wew. 318;
mob. +48 883 841 055;
e-mail: marek.dziewulski@wze.com.pl.

1) Przed złożeniem oferty Oferenci mogą zapoznać się z charakterystyką obiektów Spółki oraz draftem Umowy (wymagane podpisanie umowy o zachowaniu poufności) po wcześniejszym umówieniu wizyty jednak nie później niż do 29.12.2022 r.
2) Termin zadawania pytań upływa 30.12.2022 r.

VI. Składanie ofert.
1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo o zwrot tych kosztów.
3) Złożone oferty stanowią tajemnicę Spółki i nie będą udostępniane.
4) Ofertę należy złożyć do dn. 05.01.2023 r. do godz. 14.00 w kancelarii Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka.
5) Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej 09.01.2023 r.
6) O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.


ODPOWIEDŹ NA PROŚBĘ DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
„Wykonanie czynności ochrony obiektów Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.”

Prośba.
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania zakupowego pn. „Wykonanie czynności ochrony obiektów Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.”, zwracam się z prośbą o udostępnienie Opisu przedmiotu zamówienia oraz Projektowanych postanowień umowy, dotyczących przedmiotowego postępowania. Powyższe dokumenty są niezbędne w celu dokonania wyceny oferty.
W dniu wczorajszym odbyliśmy wizję lokalną Państwa obiektów, jednakże w toku wizji nie zostały nam przekazane żadne istotne informacje, pozwalające na skalkulowanie ceny ofertowej.

Odpowiedź.
Szanowni Państwo.
Informuję, że Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści ogłoszenia przetargu na stronie WZE S.A. Ponadto informuję, że zgodnie z rozdziałem V, pkt 1 przedmiotowego ogłoszenia „Przed złożeniem oferty Oferenci mogą zapoznać się z charakterystyką obiektów Spółki oraz draftem Umowy (wymagane podpisanie umowy o zachowaniu poufności) po wcześniejszym umówieniu wizyty jednak nie później niż do 29.12.2022 r.”
Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z charakterystyką obiektów Spółki oraz draftem Umowy (wymagane podpisanie umowy o zachowaniu poufności) po wcześniejszym umówieniu wizyty. Bardzo prosimy, aby osoba wyznaczona do zapoznania się na miejscu z charakterystyką obiektów Spółki oraz draftem Umowy miała stosowne upoważnienia do wzmiankowanych czynności (tj. do zawarcia umowy o zachowaniu poufności NDA, zapoznania się z charakterystyką obiektów Spółki oraz zapoznania się z draftem umowy).