Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, 

ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję:
„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kWp na dachu budynku 118 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”. 

Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771‑82‑07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071.

Obiekt:

Budynek produkcyjny nr 118 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
Adres: działka nr 131 obr. 5-60-02
ul.1-go Maja 1, 05-220 Zielonka

Inwestor:

Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna
Adres: ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

a) wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp (2 egzemplarze w wersji tradycyjnej papierowej w formacie A4) zawierającego:
1) przedmiot opracowania (opis),
2) analizę techniczną:
dobór, moc, ilość, produkcja energii, stringi, plan rozmieszczenia modułów,
dobór falownika,
dobór konstrukcji wsporczej,
rozrysowanie tras kablowych,
projekt uzgodniony z konstruktorem pod względem dociążenia dachu,
karty produktowe,
projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

b) dostawę i montaż falowników;
c) dostawę i montaż instalacji kablowej;
d) dostawę i montaż konstrukcji (stelażu) pod moduły fotowoltaiczne; ciężar i rozmieszczenie balastu muszą być dobrane z uwzględnieniem obciążenia śniegiem i wiatrem;
e) dostawa i montaż paneli / układów fotowoltaicznych na dachu budynku objętego projektem wykonawczym;
f) dostawa i montaż układów zabezpieczeń DC oraz AC;
g) modernizację instalacji odgromowej;
h) pomiary kontrolne, próby wydajności instalacji, oraz uruchomienie i regulacja instalacji;
i) opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi instalacji uwzględniającej również zakres i częstotliwość wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych;
j) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji fotowoltaicznych;
k) przygotowanie zawiadomienia o wykonanej instalacji  do  Państwowej Straży Pożarnej;
l) wpięcie instalacji w istniejący system energetyczny i uruchomienie techniczne;
m) wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej – (2 egz. Forma A4, w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF oraz DWG na nośniku CD/DVD szt. 1 zawierającej w szczególności:
miejsce i datę instalacji , informacje zamieszczone w projekcie wykonawczym;
karty katalogowe, atesty, deklaracje podzespołów
procedurę weryfikacji poprawności działania systemu,
procedurę postępowania w przypadku awarii,
plan przeglądów wraz z datą następnego przeglądu,
instrukcję eksploatacji i konserwacji systemu,
raporty z  badań  i  pomiarów  przeprowadzonych  zgodnie  z  wymaganiami  normy PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór”;

n) wykonanie prac pomocniczych budowlanych obejmujących m.in.: przebicia, wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, wykonanie  przepustów w  miejscach  przejść  instalacyjnych tras  kablowych  przez  ściany,  dach  lub  inne przeszkody przez przegrody budowlane, uszczelnienie przepustów w tym zachowanie stref pożarowych,  wykonanie  prac  porządkowych  (malowanie,  tynkowanie, uszczelnienie i t.p.)  mających  na  celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego;
o) uzyskanie zgody na przyłączenie mikroinstalacji w imieniu użytkownika do sieci dystrybucyjnej PGE;
p) zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji w imieniu użytkownika do sieci dystrybucyjnej PGE, dostarczenie potwierdzenia zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci PGE DYSTRYBUCJA z brakiem uwag ze strony operatora sieci dystrybucyjnej.
q) dostarczenie Zamawiającemu instrukcji producenta na urządzenia instalacji.

 

KRYTERIA OCENY:

 1. Cena:             60%.
 2. Termin realizacji: 20%.
 3. Doświadczenie: 10% – wymagane minimum 5 referencji na wykonane podobne prace.
 4. Gwarancja: 10%.

 

OPRÓCZ OFERTY WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kalkulacja kosztów (kosztorys).
 2. Aktualny odpis elektroniczny z CEIDG oferenta.
 3. Stosowne uprawnienia do wykonywania prac.
 4. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 500 000 PLN.
 5. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji.

 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

 1. Opracowanie harmonogramu prac.
 2. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, w tym usunięcie wszystkich odpadów.
 3. Wymagana jest co najmniej 5 letnia gwarancja na wykonane prace.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Termin składania ofert upływa 12.12.2022 r. o godz. 14.00.
2) Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiem:
 „Fotowoltaika  na bud. 118 w WZE S.A., ZIELONKA”
osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku liczy się czas wpłynięcia dokumentu do Kancelarii Spółki.
3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – min 14 dni.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5) Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
6) Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki i nie będzie udostępniana.
7) Termin otwarcia ofert nastąpi w terminie do 3 dni po upływie terminu składania ofert.
8) O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
9) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
10) Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
11) Zamawiający wymaga wniesienia przez Oferentów wadium w wysokości 9 000,00 PLN.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego;
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
Numer rachunku bankowego Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. do wpłaty wadium w przetargu  „Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.”:

BGK 08 1130 1017 0020 0499 8620 0001.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń – dokument wnoszony w oryginale.
Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
upłynął termin związania ofertą;
Zamawiający unieważnił postępowanie.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
który został wykluczony z postępowania,
którego oferta została odrzucona.
Oferent, który wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, traci wadium na rzecz Zamawiającego.
Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy odmówił realizacji zamówienia lub realizacja była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

12. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Wszelkie pytania kierować drogą elektroniczną do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
Termin zadawania pytań upływa dnia 05 grudnia 2022 r.
Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki i platformie PGZ S.A.

CAŁOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT WINNA BYĆ ZGODNA Z:

 1. Obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 2. Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
 3. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie i energetyce.
 4. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie i energetyce.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

(1) W zakresie merytorycznym

– Pan Piotr Leszczyński,
22 781 99 71, wew. 237,
mob.: +48 785 002 571,
e-mail:  piotr.leszczynski@wze.com.pl

– Pan Tomasz Gałka,
22 781 99 71, wew. 290,
mob.: +48 785 005 561,
e-mail:  tomasz.galka@wze.com.pl


(2) W sprawach formalnych

– Pan Roman Graczyk,
22 781 99 71, wew. 330,
mob.: +48 507 129 477,
e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl

 

Pytania i odpowiedzi: 

 1. Czy Zamawiający posiada jakieś dodatkowe dokumenty do zamieszczonego przetargu ? Na stronie brak załączników.
  Tak, dostępne w siedzibie spółki.
 2. Czy Zamawiający posiada SWZ do przetargu?
  Tak, wymagania zamieszczone w ogłoszeniu.
 3. Czy Zamawiający posiada PFU do przetargu?
  Brak, PFU
 4. Czy Zamawiający posiada wzór umowy do przetargu?
  Tak
 5. Jaki jest termin realizacji inwestycji?
  6 m-c od otrzymania warunków przyłączenia.
 6. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę ? Jeśli nie, kto jest odpowiedzialny za Zamawiający nie poosiada pozwolenia na budowę, uzyskanie dokumentów po stronie wykonawcy?
 7. Czy w miejscu przewidzianej instalacji jest MPZP ?
  Brak MPZP
 8. Czy działka znajduję się w obszarach chronionych ?
  Nie
 9. Czy zamawiający posiada warunki zabudowy? Jeśli nie, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie dokumentów ?
  Zamawiający nie posiada warunków zabudowy. Uzyskanie dokumentów po  stronie wykonawcy.
 10. Czy na obiekcie istnieje transformator, do którego nastąpi wpięcie instalacji?
  Tak, istnieje.  
 11. Czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe ?
  Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe, nie obejmują one planowanej instalacji fotowoltaicznej.
 12. Czy moc Zamówiona jest wyższa niż planowana moc przyłączeniowa?
  Tak, moc zamówiona wyższa od mocy planowanej przyłączeniowej.
 13. Proszę o podanie wymagań dotyczących montowanych paneli fotowoltaicznych.
  Gwarancja producenta min 25 lat
  Minimalna moc znamionowa pojedynczego panela Pmax = 410 Wp
  Panel wykonany w technologii PERC  (Passivated Emitter Rear Cell technology)
 14. Proszę o podanie wymagań dotyczących montowanych falowników.
  Współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) – min 98,5 %
  Inwerter wyposażony w optymalizator pracy MPP Trader
  Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków
  Współczynnik zniekształceń nieliniowych poniżej 3%
  Zintegrowany Pomiar izolacji DC
  Preferowani producenci z rankingu TIER1
 15. Czy zamawiający przewidział zastosowanie optymalizatorów mocy ?
  Tak
 16. Czy pod realizację należy wykonać wycinkę drzew ?
  Nie
 17. Czy pod realizację przewidziane jest wykonanie przecisk pod drogą ?
  Nie 
 18. Proszę o informację odnośnie miejsca montażu instalacji – montaż na dachu czy na gruncie?
  Informacja umieszczona w przetargu.
 19. Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy dachu, na którym ma zostać montowana instalacja?
  Tak
 20. Czy na budynku istnieje sprawna instalacja odgromowa?
  Tak
 21. Proszę o podanie pokrycia dachu oraz informację odnośnie konstrukcji, na którym ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
  Wierzchnia warstwa to piana PUR, konstrukcja stropodachu:  płyty żebrowe żelbetowe oparte na dźwigarach – kratownice stalowe.
 22. Co Zamawiający miał na myśli odnośnie modernizacji instalacji odgromowej?Wykorzystanie istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej.
 23. Prosimy o podanie minimalnego oraz maksymalnego terminu realizacji wraz z liczbą punktów do uzyskania.
  Punktacja proporcjonalna w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty.
 24. Prosimy o podanie minimalnego oraz maksymalnego okresu gwarancji wraz z liczbą punktów do uzyskania.
  10% przy spełnieniu warunku udzielenia gwarancji min 5 lat.
  0% przy udzieleniu gwarancji poniżej 5 lat.
 25. Proszę o podanie punktacji do określonych kryteriów procentowych.
  Cena:             60%.                              60 pkt.
  Termin realizacji: 20%.                      20 pkt.
  Doświadczenie: 10%                         10 pkt.
  Gwarancja: 10%                                10 pkt.
 26. Czy wpięcie instalacji będzie do nN czy SN ?
  Wpięcie instalacji do nN, przedsiębiorstwo zasilane jest 15/04 kV , rozliczenie z zakładem energetycznym po stronie SN.
 27. Czy przewidziana jest modernizacja stacji TRAFO, jeśli tak to w jakim zakresie?
  Nie przewidujemy modernizacji stacji TRAFO.
 28. Czy zamawiający przewiduje dodatkowy monitoring instalacji fotowoltaicznej poza standardowym odczytem danych z falownika?
  Tak, przewidujemy dodatkowy monitoring instalacji fotowoltaicznej.