Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa urządzenia typu router”

Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771‑82‑07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071.

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 (słownie: sześciu) urządzeń typu router  odpowiedzialne za transmisję ruchu sieciowego opartego o protokoły takie jak TCP oraz UDP dla ruchu sieciowego typu Multicast do zamontowania na wozach gąsiennicowych.

Minimalne wymagania na router:

 • Wymagania funkcjonalne.
L.p. Parametr Router
Ilość Standard pracy
1 Internetowe porty optyczne 5 10/100/1000 Base-SX
Internetowe porty elektryczne 5 10/100/1000 Base-T
Wielomodowość portów optycznych Wymagane
Łączna przepustowość dla ruchu sieciowego na wszystkich portach Ethernet >5000 Mbps
Rodzaj złącz optycznych ST/MFM
2 Czas gotowości do pracy po podłączeniu zasilania < 60 sekund
3 Porty serwisowe RS232 przynajmniej 1 złącze
4 Dostęp serwisowy SSH/TELNET,
5 Wspierane protokoły sieciowe DHCP, IGMP(dla ruchu typu multicast), SNMP, IGMP snooping, ICMP
6 Monitorowanie zdarzeń w systemie Syslog
7 Obsługiwane standardy pracy IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
8 Obsługa Jumbo Frame do 9000 Bajt włącznie Wymagane
9 Filtracja ruchu w oparciu o ACL Wymagane
10 Wymagania dodatkowe Witryna WWW do zarządzania.
Możliwość zastosowania złącz optycznych o wyższej przepustowości niż 1000Mbps.
Elektryczny interfejs diagnostyczny na złączu RJ45.

 

 • Wymagania mechaniczne
  1. Waga routera                         ≤ 10 kg;
  2. Wymiary routera (W x H x L) – max. 580 x 380 x 140 [mm];
  3. Stopień ochrony obudowy – IP-53 zgodne z PN-EN60529.
 • Zasilanie routera:

– 27 V DC/max. 90W

 • Wymagania środowiskowe:
  1. Temperatura pracy:

-30°C do +50°,

 1. Temperatura przechowywania:

-35°C do +65°C,

 1. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna): NO-06-A200 w zakresie: KRE-02, KCE-02.
 2. Grzyby i pleśnie (zgodnie z normą NO-06-A107)
 3. Praca w obniżonym ciśnieniu atmosferycznym – praca na wysokości do 3000m n.p.m. (zgodnie z normą NO-06-A107)
 • Wymagania dotyczące norm:
  Urządzenie ma kwalifikować się do grupy: 11-O-II-A
 • Wymagania dotyczące montażu:
 1. Urządzenie ma być przystosowane do pracy w ruchu i przeznaczonym do           eksploatacji w trzech położeniach.
 • Wymagania jakościowe:

– MTBF – 30 000 godzin.

 • Gwarancja:

– Minimum 36 miesięcy.

 

 1. Oferta winna zawierać:
 • Cenę z dostawą.
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

Dostawca powinien przedstawić pozytywne referencje wdrożeń systemów sieciowych w branży militarnej na jednostkach mobilnych bojowych.

 • Ubezpieczenie OC na kwotę 1.000.000 PLN.
 • Warunki płatności.
 • Termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach od momentu podpisania umowy). Dostawa nie później niż do 15.05.2023 r.
 • Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

 

 • Kryteria Oceny – w kryteriach podano maksymalną ilość punktów procentowych.
 • Cena: 20%.
 • Termin realizacji (Tr): 10%.

Obliczanie punktów:

 • dostawa do 31.03.2023 – 10%;
 • dostawa po 31.03.2023 r. ale nie później niż do 15.05.2023 r.:

Tr = 10%/ ilość dni po 31.03.2023 r.

 • oferty z terminem dostawy po 15.05.2023 r. nie będą rozpatrywane.
 • Czas gotowości do pracy po podłączeniu do zasilania: 10%.
 • Dodatkowy interfejs diagnostyczny ETH: 5%.
 • Możliwość obsługi routera poprzez witrynę WWW: 5%.
 • Wysokość routera: 5%.
 • Możliwość zastosowania szybszych niż 1Gbit/s portów optycznych na złączach:
 • 1 złącze – 5%;
 • 2 złącza -10%.
 • Szybkość transmisji na złączach optycznych:
 • 1,0 < do 2,5 Gbit/s włącznie – 2,5%;
 • 2,5 < do 5,0 Gbit/s włącznie – 5,0%;
 • 5,0 < do 7,5 Gbit/s włącznie – 7,5%;
 • 7,5 < do 10 Gbit/s włącznie – 10,0%.
 • Łączna przepustowość routera przy obciążeniu wszystkich złączy sieciowych: 20%.
 • Waga: 10%.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 • Termin składania ofert upływa 16.11.2022 r. o godz. 14.00.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiem:

Przetarg: „Dostawa urządzenia typu router”

osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku liczy się czas wpłynięcia dokumentu do Kancelarii Spółki.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – min. 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki i nie będzie udostępniana.
 • Termin otwarcia ofert nastąpi w terminie do 3 dni po upływie terminu składania ofert.
 • O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 • Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 • Zamawiający wymaga wniesienia przez Oferentów wadium w wysokości

5500 PLN.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

 1. w pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego;
 2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych.
 • Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

Numer rachunku bankowego Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. do wpłaty wadium w przetargu “ Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.:

BGK 08 1130 1017 0020 0499 8620 0001.

 • Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń – dokument wnoszony w oryginale.
 • Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
 • upłynął termin związania ofertą;
 • Zamawiający unieważnił postępowanie.
 • Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
 • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • który został wykluczony z postępowania,
 • którego oferta została odrzucona.
 • Oferent, który wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, traci wadium na rzecz Zamawiającego.
 • Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy odmówił realizacji zamówienia lub realizacja była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
 • Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
 • Wszelkie pytania kierować drogą elektroniczną do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
 • Termin zadawania pytań upływa dnia 10 listopada 2022 r.
 • Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki.

 

 

 1. Kontakt:
 • w sprawach formalnych:

Roman Graczyk

tel.: +48 22 781 9971: wew. 237

e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl

 

 • w sprawach technicznych:

Artur Kaczmarczyk

tel.: +48 22 781 9971: wew. 349

e-mail: artur.kaczmarczyk@wze.com.pl