Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z osprzętem dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, ul.1-go Maja 1”

Zamówienie dotyczy:

1. Dostawy i uruchomienia dwóch sprężarek śrubowych z przetwornicą częstotliwości w konfiguracji:
a) falownik;
b) maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar;
c) minimalna wydajność przy ciśnieniu: 8 bar – 420 m³/h;
d) minimalna wydajność przy ciśnieniu: 10 bar – 360 m³/h;
e) możliwość programowania pracy sprężarki w cyklu tygodniowym;
f) możliwość prostego przejścia z pracy programowanej na sterowanie ręczne.

2. Dostawy:
1)
Dwóch separatorów cyklonowych dostosowanych do wydajności sprężarki, wyposażonych w automatyczne, elektroniczne spust kondensatu;
2) Filtr wstępny (5 µ) sprężonego powietrza (z wymiennym wkładem filtrującym) o przepływie minimum 850 Nm³/h przy ciśnieniu 8 bar, wyposażony w automatyczny, elektroniczny spust kondensatu oraz wskaźnik zabrudzenia filtra;
3) Filtr II klasy (0,1µ) sprężonego powietrza (z wymiennym wkładem filtrującym) o przepływie minimum 850 Nm³/h przy ciśnieniu 8 bar, wyposażony w automatyczny, elektroniczny spust kondensatu oraz wskaźnik zabrudzenia filtra;
4) Filtr I klasy(0,01µ) sprężonego powietrza (z wymiennym wkładem filtrującym o przepływie minimum 850 Nm³/h przy ciśnieniu 8 bar, wyposażony w automatyczny, elektroniczny spust kondensatu oraz wskaźnik zabrudzenia filtra;
5) Zawór bezpieczeństwa z punktem otwarcia 8,0 bar i przepływem >2400 Nm³/h;
6) Separator kondensatu – dostosowany do ww. urządzeń.Termin realizacji dostaw:  październik 2022 r.

3. Kryteria oceny:
cena 80%;
doświadczenie 10% – wymagane minimum 3 referencji na wykonane prace w przedstawionej w ofercie branży;
gwarancja 10%.

4. Oprócz oferty Wykonawcy winni:
dostarczyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub KRS;
dostarczyć REGON;
dostarczyć ubezpieczenie OC na kwotę 50 000,00 PLN;
dostarczyć oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji;
przedstawić warunki płatności.

5. Wadium.
1)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN.
2) Wadium może być wniesione w następujących formach:
w pieniądzu;
poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.Numer rachunku bankowego Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. do wpłaty wadium w przetargu “ Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.”: BGK 08 1130 1017 0020 0499 8620 0001.
4) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
5) Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń – dokument wnoszony w oryginale.
6) Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
upłynął termin związania ofertą;
Zamawiający unieważnił postępowanie.
7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
który został wykluczony z postępowania,
którego oferta została odrzucona.
8) Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, traci
wadium na rzecz Zamawiającego.
9) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy:
odmówił realizacji zamówienia lub realizacja była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

6. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Wszelkie pytania kierować drogą elektroniczną do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
Termin zadawania pytań upływa dnia 15 czerwca 2022 r.
Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu.

7. Składanie ofert.
Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii  Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 007 (parter) do dnia 24 czerwca 2022 r. do godziny 14.00.
Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Kancelarii.
Kopertę należy opisać hasłem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY na inwestycję:
„Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z osprzętem dla Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce, ul.1-go Maja 1”

Otwarcie ofert nastąpi 27 czerwca 2022 r.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do 01 lipca 2022 r.

8. Informacje dodatkowe:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oferty należy składać w odniesieniu do całości zamówienia.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 15 dni.
Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości;
Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce;
możliwość wykonania wizji lokalnej;
złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

9. Całość wykonywanych prac winna być zgodna z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.

10. Wszystkie dostarczone urządzenia i zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania.
Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

(1) W zakresie merytorycznym

(2) W sprawach formalnych

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU – DOSTAWA SPRĘŻAREK

Pytanie 1.
Jak rozumieć „możliwość programowania pracy sprężarki w cyklu tygodniowym”
Odpowiedź.
Możliwość zaprogramowania pracy sprężarki w każdym dniu tygodnia w dowolnym przedziale czasowym: start godz. XX.XX – stop godz. YY.YY.

Pytanie 2.
Jak rozumieć „możliwość prostego przejścia z pracy programowanej na sterowanie ręczne”
Odpowiedź.
Przejście ze sterowania:
RĘCZNEGO – praca od włączenia do wyłączenia sprężarki przez operatora,
na
AUTOMATYCZNE (ustawiony program)
za pomocą przełącznika, przycisku lub wyboru z menu.

Pytanie 3.
W zapytaniu nie ma nic mowy o zbiorniku sprężonego powietrza – rozumiem że kompresorem wpinamy się do istniejącej magistrali?

Jeżeli tak proszę o podanie jaką obecnie pojemność zbiornika Państwo posiadają i czy w cenę mamy skalkulować również osprzęt do tego zbiornika wraz z całą infrastrukturą?
Odpowiedź.
Zamówienie dotyczy dostarczenia i postawienia sprężarek w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, ich podłączenia do instalacji elektrycznej, uruchomienia i dostawy wymienionego w SIWZ osprzętu.

Ponadto należy wykonać wszelkie prace które są wymagane dla spełnienia warunków gwarancji dla sprężarki (sprężarek).

Pytania do przetargu cd.:

Pytanie 4.
Czy podłączenie elektryczne dotyczy wpięcia sprężarki do istniejącego przewodu elektrycznego czy też należy wykonać nowe przyłącze elektryczne. Jeżeli tak to jaka jest odległość sprężarki do skrzynki z wyłącznikami oraz zabezpieczeniem prądowym.

Pytanie 5.
Prosimy również czy należy wykonać badania elektryczne?

Pytanie 6.
Warunkiem gwarancji jest między innymi prawidłowa wentylacja pomieszczenia (sprężarka emituje dużą ilość gorącego powietrza). Czy oferta ma zawierać wykonanie wyrzutów i czerpni sprężonego powietrza? Jeżeli tak proszę o przesłanie layout’u pomieszczenia z zaznaczeniem ścian zewnętrznym sprężarkowni.

Pytanie 7.
Nie ma również informacji o podłączeniu pneumatycznym – rozumiemy, że wyjście powierza ze sprężarki zakończone jest zaworem odcinającym?

Odpowiedzi na pytania 4, 5, 6 i 7:

W odpowiedzi nr 3 dotyczącej tego przetargu udzielono odpowiedzi na pytania czego dotyczy dostawa i  warunki jakie ma spełnić dostawca.

Dodatkowo wyjaśniam:

Odp. 4. Przyłącza elektryczne, oraz, o ile będzie potrzebne, wodociągowe zostaną przygotowane przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzenia.

Odp. 5 Badania (pomiary) elektryczne i wszelkie inne czynności kontrolne, pomiarowe i regulacyjne przewidziane do wykonania przed uruchomieniem i po uruchomieniu urządzenia wykonuje dostawca.

Odp. 6. Pomieszczenie dla sprężarki (sprężarek) wraz z czerpniami i wyrzutami powietrza przygotuje Zamawiający w oparciu o wymagania dokumentacji techniczno – ruchowej, w uzgodnieniu z Dostawcą.

Odp. 7. Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza zostanie przygotowane przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno – ruchowej.

Pierwszego uruchomienia dokona autoryzowany serwis producenta po spełnieniu przez Zamawiającego wymogów dla lokalizacji, ustawienia i przyłączy zawartych w DTR urządzeń.

Z powodu awarii strony internetowej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. Zarząd Spółki postanowił wydłużyć termin składania ofert w przetargu „Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z osprzętem dla Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce, ul.1-go Maja 1”  do 30.06.2022 r.

W związku z powyższym punkt 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

7. Składanie ofert.
Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii  Zamawiającego– budynek nr 115, pokój nr 007 (parter) do dnia 30 czerwca 2022 r.do godziny 14.00.
Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Kancelarii.
Kopertę należy opisać hasłem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY na inwestycję:
„Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z osprzętem dla
 Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce, ul.1-go Maja 1”

Otwarcie ofert nastąpi 01 lipca 2022 r.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do 05 lipca 2022 r.