Informuję, że w ogłoszeniu dotyczącym przetargu na inwestycję:

„Wymiana świetlików dachowych na budynku 119
na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”

zostaje wprowadzona zmiana w treści fragmentu:

„OPRÓCZ OFERTY WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kalkulacja kosztów (kosztorys).
 2. Aktualny odpis elektroniczny z CEIDG oferenta.
 3. Stosowne uprawnienia do wykonywania prac.
 4. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 500 000 PLN.
 5. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji.
 6. Pisemna akceptacja draftu umowy.”

Zmiana polega na usunięciu z tego fragmentu punktu 6 i w związku z powyższym po zmianie otrzymuje on brzmienie:

„OPRÓCZ OFERTY WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kalkulacja kosztów (kosztorys).
 2. Aktualny odpis elektroniczny z CEIDG oferenta.
 3. Stosowne uprawnienia do wykonywania prac.
 4. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 500 000 PLN.
 5. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji.”