Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

 ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję:
„Wymiana świetlików dachowych na budynku 119
na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce

Obiekt:
Budynek produkcyjny nr 119 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. Adres: działka nr 131 obr. 5-60-02
ul.1-go Maja 1, 05-220 Zielonka

Inwestor:
Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna
Adres: ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Istniejące świetliki dachowe, wykonane ze szkła zbrojonego opartego na konstrukcji spawanej z kątowników stalowych, są umieszczone na dachu budynku 119. Konstrukcja ze świetlika jest oparta na cokołach betonowych o wymiarach 78×0,4×0,12 m. Świetlik jest pokryty szkłem zbrojonym.

Dach budynku wykonany jest z prefabrykowanych płyt żebrowych pokrytych natryskowo pianą PUR.

Nowe pasmo świetlne będzie o konstrukcji aluminiowej i formie łukowej. Wypełnienie np. pokrycie Fire Smart NRO składające się z dwóch płyt poliwęglanu komorowego warstwowego kolor mleczny, z przekładką z tkaniny szklanej. Szczegóły rozwiązań technicznych zawiera projekt posiadany przez Inwestora.

Pasmo świetlne łukowe nie będzie przekraczać wysokości istniejących świetlików. Elementy konstrukcji oraz wypełnienia należy dostosować, w zależności od wybranego producenta, tak aby zapewniały odpowiednią wytrzymałość oraz izolacyjność termiczną.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii i materiałów o wartościach nie gorszych niż w projekcie.

ZAKRES PRAC:

 1. Demontaż i utylizacja starych świetlików dachowych.
 2. Demontaż i utylizacja płyt poliwęglanowych pod świetlikami.
 3. Naprawa w razie konieczności murków przy świetlikach.
 4. Dostawa i montaż nowych świetlików dachowych o łącznej powierzchni podstawy w rzucie około 904m2 (cztery rzędy po ok. 226m2 każdy).
 5. Zabezpieczenie pokrycia dachowego w miejscach demontażu i montażu nowych świetlików.

 

KRYTERIA OCENY:

 1. Cena: 60%.
 2. Termin realizacji: 20%.
 3. Doświadczenie: 10% – wymagane minimum 5 referencji na wykonane dotychczas prace.
 4. Gwarancja: 10%.

 

OPRÓCZ OFERTY WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kalkulacja kosztów (kosztorys).
 2. Aktualny odpis elektroniczny z CEIDG oferenta.
 3. Stosowne uprawnienia do wykonywania prac.
 4. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 500 000 PLN.
 5. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji.

 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

 1. Opracowanie, przed rozpoczęciem robót związanych z demontażem pokryć dachowych, planu prac.
 2. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, w tym usunięcie wszystkich odpadów.
 3. Wymagana jest 3 letnia gwarancja na wykonane prace.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wykonawca prac zapewni Kierownika Budowy/Robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru.
 3. Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości
  w kwocie równej 5% wartości zamówienia netto.
 4. Przewiduje się wykonanie prac w dwóch etapach realizacji i płatności, po dwa świetliki w każdym etapie.
 5. Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 7. Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 8. Projekt inwestycji jest dostępny w siedzibie Zamawiającego. Na życzenie Oferenta może być przesłany na jego adres e-mail.
 9. Istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej i pomiarów.
 10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 11. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

CAŁOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT WINNA BYĆ ZGODNA Z:

 1. Prawem Budowlanym  U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.
 2. Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
 3. Projektem posiadanym przez Inwestora autorstwa firmy Rafał Gujalski datowanym na październik 2016r.
 4. Obowiązującymi normami i przepisami.
 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 6. Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
 7. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
 8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI


(1) W zakresie merytorycznym

 (2) W sprawach formalnych

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Świetliki dachowe na bud. 119 w WZE S.A., ZIELONKA” w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14.00 dnia 27.05.2022 r.  – osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 30.05.2022 r.

O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną w terminie do 03.06.2022 r.