Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Remont elewacji ściany południowo wschodniej budynku 119 zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131, obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Prace dotyczą:

 1. Branża budowlana.

1.1 Demontaże i rozbiórki.
1.2 Prace termomodernizacyjne
Spółka posiada projekt inwestycji, pozwolenie na budowę oraz przedmiar.
Wymagana jest minimum 3 letnia gwarancja na wykonane prace.

2. Kryteria oceny:

 • cena 60%;
 • czas realizacji 20%;
 • doświadczenie 10% – wymagane minimum 3 referencji na wykonane prace w przedstawionej w ofercie branży;
 • gwarancja 10%.

3. Oprócz oferty Wykonawcy winni:

 • dostarczyć kalkulację kosztów wykonaną zgodnie z punktami przedmiaru;
 • dostarczyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej;
 • dostarczyć REGON;
 • dostarczyć stosowne uprawnienia do wykonywania prac;
 • zapewnić Kierownika Budowy
 • dostarczyć ubezpieczenie OC na kwotę 500 000 ,- PLN;
 • dostarczyć oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tej inwestycji;
 • przedstawić warunki płatności.

4. Wadium.

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 PLN.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
– w pieniądzu;
– poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
3) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.
4) Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń – dokument wnoszony w oryginale.
5) Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:
– upłynął termin związania ofertą;
– zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy;
– w przypadku odstąpienia od wymagania wniesienia zabezpieczenia, wadium zwraca się po podpisaniu umowy z Wykonawcą;
– Zamawiający unieważnił postępowanie.
6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
– który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
– który został wykluczony z postępowania,
– którego oferta została odrzucona.
7) Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, traci wadium na rzecz Zamawiającego.
8) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy:
– odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
– nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy było ono wymagane.

5. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

 • Wszelkie pytania kierować do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
 • Termin zadawania pytań upływa dnia 05.07.2021 r.
 • Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki.

  6. Składanie ofert.

Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii  Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 007 (parter) do dnia 9 lipca 2021 r. do godziny 14.00.
Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.

Kopertę należy opisać hasłem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY na inwestycję:
„Remont elewacji ściany południowo wschodniej budynku 119 zlokalizowanego
na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131, obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2021 r.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do 16.07.2021 r.

7. Informacje dodatkowe:

 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Oferty należy składać w odniesieniu do całości zamówienia.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
  i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – min. 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru;
 • Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości;
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce;
 • projekt inwestycji jest dostępny w siedzibie Zamawiającego;
 • możliwość wykonania wizji lokalnej;
 • złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

8. Całość wykonywanych robót winna być zgodna z:

 • Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • obowiązującymi normami i przepisami,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami,
 • Prawem Budowlanym,
 • wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.

9. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.

Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
(1) W zakresie merytorycznym

(2) W sprawach formalnych

Pobierz treść ogłoszenia