Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu przetargowym na:

„Zakup urządzenia klasy NGFW FortiGate, licencji FortiClient, FortiToken 300 oraz implementacja rozwiązań w istniejącą infrastrukturę w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

– wdrożenie nowego urządzenia FortiGate 200E, utworzenia klastra w trybie active/passive z istniejącym urządzeniem znajdującym się  w Wojskowych Zakładach Elektronicznych WZE S.A.;

– przedłużenie wsparcia o 3 lata na urządzenia FortiGate pracujące w Spółce;

– zakup oraz implementacja FortiToken 300 w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.;

– zakup licencji FortiClient oraz implementacja z urządzeniem FortiGate.

Realizacja umowy będzie miała miejsce w Polsce w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce, część prac może być realizowana zdalnie.

 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga dostarczenia następujących licencji lub systemu równoważnego umożliwiającego wymienionych funkcjonalności poniżej:

 

 1. FortiGate-200E 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. 3 Year 8×5 FortiCare and FortiGuard – 1 szt.
 2. FortiClient licencja – 100 szt.
 3. FortiToken 300 – 200 szt.

 

 1. ZAKRES WDROŻENIA
 2. Zaimplementowanie dodatkowego urządzenia FortiGate 200E w infrastrukturę sieciową w celu utworzenia klastra wymagany model konfiguracji Active / Passive
 3. Zapewnienie odpowiedniego okablowania potrzebnego do połączeń sieciowych oraz montaż urządzenia w serwerowni wraz z uporządkowaniem okablowania.
 4. Dostarczenie licencji zapewniających wsparcie, aktualizacje oraz możliwość funkcjonowania oprogramowania.
 5. Konfiguracja klastra oraz niezbędnych polityk do poprawnego funkcjonowania w infrastrukturze sieciowej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A..
 6. Aktualizacja oprogramowania FortiGate do najnowszej stabilnej wersji.
 7. Podłączenie i konfiguracja redundantnego łącza WAN.
 8. Przeprowadzenie szkolenia z konfiguracji oraz „dobrych praktyk” w zastosowaniu technologii wykorzystanej od firmy Fortinet
 9. Implementacja licencji FortiClient, wdrożenie na co najmniej 10 stacjach końcowych połączeń VPN wraz z podwójnym uwierzytelnianiem FortiToken 300 oraz przedstawienie funkcjonalności rozwiązania. (Połączenie z FortiGate, Instalacja na urządzeniach końcowych )
 10. Przedstawienie funkcjonalności FortiToken na co najmniej 10 stacjach końcowych do logowania w systemie Windows 10.
 11. Przygotowanie dokumentacji przed wdrożeniem oraz powykonawczej.

 

 

 • SZKOLENIE

Szkolenie powinno obejmować:

 • Instruktarz z zakresu wprowadzonego wdrożenia.
 • Symulacje oraz test awarii FortGate.
 • Instruktaż dalszego wdrażania FortiClient wraz z FortiToken na pozostałych stacjach końcowych.

 

 1. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
 • Cenę netto z dostawą, a w tym informacje o kosztach:
 • niezbędnych licencji z podziałem na rodzaje;
 • sprzętu;
 • przeniesienia dotychczasowych polityk oraz ich usprawnienia, a jeśli zachodzi konieczność, do dodanie nowych, aby usprawnić funkcjonalność sieci.

Cena winna być rozdzielona na:

 • Fortigate oraz dodatkową licencję wsparcia;
 • Licencje FortiClient i wdrożenie;
 • FortiToken 300 i wdrożenie.

Cena winna być podana w PLN.

 

 • Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia ze wskazaniem parametrów technicznych i funkcjonalnych oprogramowania.
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny odpis

Wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas wykonanych wdrożeń systemów zarządzania  w okresie ostatnich trzech lat, których wartości była nie mniejszej niż przedstawiona w ofercie.

Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.

 • Ubezpieczenie OC na kwotę 100 000 PLN.
 • Warunki płatności.
 • Termin realizacji zamówienia – podany w tygodniach od chwili podpisania umowy.
 • Wdrożenie powinno zakończyć się do: 10.09.2020 r.
 • Czas obowiązywania oferty– min. 60 dni.
 • Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
 • wymagane jest uwzględnienie w wycenie 40 godzin roboczych na działania realizowane ad-hoc, a wykraczające poza zakres prac uzgodniony w umowie. Pula może być wykorzystana w ciągu 12 miesięcy na prace typu modyfikacje (Change-Request), awarie spowodowane z winy zamawiającego
 • wymagana jest 3 miesięczna gwarancja rozruchowa z możliwością wezwania wsparcia na drugi dzień roboczy, na prace wykonane przez wykonawcę.

 

 

 1. Kryteria oceny

 

 1. Pc: cena – 70%.
 2. Pt: czas realizacji od chwili podpisania umowy – 20%.
 3. Pd: doświadczenie – 10%.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

P = Pc+Pt+Pd,

gdzie:

P – suma punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena, kryterium termin dostawy oraz kryterium gwarancja,

Pc – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena,

Pt – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji,

Pd – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium doświadczenie.

 

 1. Zasady oceny w kryterium cena :

 

Pc = Cof.min / Cof.bad ×70 %,

gdzie :

Pc –                ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

Cof.min –       najniższa cena wybrana spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cof.bad –       cena rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego

„70%”-          znaczenie procentowe kryterium

 

 1. Zasady oceny w kryterium czas realizacji:

 

Pt=Tofmin/Tofbad x 20%,

gdzie:

Tofmin –        najkrótszy czas realizacji zamówienia wybrany spośród ważnych ofert nie

podlegających odrzuceniu,

Tofbad –        czas realizacji zamówienia rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego,

„20%” –         znaczenie procentowe kryterium.

 

 1. Zasady oceny w kryterium doświadczenie:

 

Pd = 0% lub 10%,

gdzie:

0% –                 przy braku referencji lub złożeniu jednej referencji,

10% –               przy złożeniu dwóch i więcej referencji.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 • Termin zadawania pytań do 27.07.2020 r., do godz. 12:00;
 • Termin składania ofert upływa 03.08.2020 r., o godz. 14:30.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiem „Zakup urządzenia klasy NGFW Fortigate, licencji FortiClient, FortiToken 300 oraz implementacja rozwiązań w istniejącą infrastrukturę w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 • O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Nie jest wymagane wadium.
 • Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości inwestycji.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 • Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

 

Osoby kontaktowe:

 1. Sprawy formalne:
  Roman Graczyk, tel. wew. 237, mob.: +48 507 129 477,
  e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl;
 2. Sprawy techniczne:
  Robert Zugaj, tel. wew. 211, mob.: +48 785 001 956
  e-mail: robert.zugaj@wze.com.pl