Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
w postępowaniu przetargowym na:

„Zakup oprogramowaniem do ochrony kanałów WEB oraz E-MAIL w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,Regon 000173249, NIP 125-00-00-071.

Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zakup oprogramowania zabezpieczającego wrażliwe informacje, przesyłane kanałami sieci wewnętrznej WEB oraz E-MAIL w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A, przed wydostaniem się ich na zewnątrz oraz do osób nieuprawnionych, a mianowicie:
 • Forcepoint Web Security – subskrypcja 3 lata, 173 użytkowników;
 • Forcepoint Email Security – subskrypcja 3 lata, 173 użytkowników.

 

 1. Dostosowanie, o ile jest taka potrzeba, istniejącej infrastruktury do nowych potrzeb. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej – po uzgodnieniu z zamawiającym.
 2. Wdrożenie dostarczonego rozwiązania zgodnie z zakresem prac.

Realizacja umowy będzie miała miejsce w Polsce w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce.

 1. Zakres prac.

Zamawiający przewiduje wykonanie prac w sześciu etapach.

 

Etap 1. Zebranie, od Zamawiającego, informacji niezbędnych do przygotowanie harmonogramu oraz ustalenie jego kształtu i stopnia szczegółowości.

 1. Zebranie od Zamawiającego danych dotyczących realizowanych funkcjonalności systemu.
 2. Ustalenie we współpracy z Zamawiającym typu i poziomu wrażliwości poszczególnych modułów na zagrożenia.
 3. Zdefiniowanie we współpracy z Zamawiającym raportowania dla naruszenia informacji znajdujących się w WZE S.A., zwracając szczególną uwagę normy EAR/ITAR
 4. Ustalenie we współpracy z Zamawiającym ścieżek i kanałów przepływu wrażliwych danych.

Etap 2. Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej zgodniej z zakresem prac oraz z ustaleniami dla etapu 1.

Etap 3. Instalacja i wstępna konfiguracja elementów rozwiązania Web Security.

 1. Instalacja oprogramowania Forcepoint Web Security na przygotowanej przez Zamawiającego infrastrukturze sieciowej.
 2. Konfiguracja Web Security.
 3. Konfiguracja DLP Discovery.
 4. Powiązanie oprogramowania Forcepoint Web Security z oprogramowaniem Web Content Gateway.
 5. Powiązanie oprogramowania Forcepoint Web Security z oprogramowaniem Forcepoint DLP Suite.
 6. Utworzenie polityk zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym.

Wynikiem prac ma być działające produkcyjnie w trybie aktywnym rozwiązanie Web Security, zintegrowane z modułami monitorującymi.

Etap 4. Instalacja i wstępna konfiguracja elementów rozwiązania Email Security.

 1. Instalacja oprogramowania Forcepoint Email Security na przygotowanej przez amawiającego infrastrukturze sieciowej.
 2. Konfiguracja Email Security
 3. Konfiguracja anty-spamu
 4. Konfiguracja antywirusa
 5. Konfiguracja detekcji dot. hybrydowych zagrożeń
 6. Powiązanie oprogramowania Forcepoint Email Security z oprogramowaniem Forcepoint DLP Suite
 7. Utworzenie polityk zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym

Wynikiem prac ma być działające produkcyjnie w trybie aktywnym rozwiązanie Email Security, zintegrowane z modułami monitorującymi.

Etap 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:

 1. Opis konfiguracji składowych systemu.
 2. Opis architektury.
 3. Instrukcja dla poszczególnych modułów.

Etap 6. Szkolenia.

Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego z zakresu bieżącej administracji i utrzymania wdrożonego środowiska – czas 3 dni robocze (nie więcej niż 5 osób).

 • Wsparcie i gwarancja
 1. W ramach inwestycji Wykonawcy zapewnią 40 roboczogodzin dla wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pracy.
 2. Wymagana jest 3 miesięczna gwarancja rozruchowa na prace wykonane przez Wykonawcę, z możliwością wezwania wsparcia na drugi dzień roboczy w przypadku błędu uniemożliwiającego działanie systemu.
 3. Wymagane wsparcie producenta przez okres użytkowania rozwiązania przez okres 3 lat.
 4. Kryteria oceny

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 1. Pc – cena 70%.
 2. Pt – czas realizacji 20% od chwili podpisania umowy.
 3. Pd – doświadczenie 10% – wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas

wykonanych wdrożeń systemów bezpieczeństwa informacji realizowanych w okresie ostatnich trzech lat, o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego niniejszego zamówienia. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.

 

Sposób obliczenia:

 

P = Pc + Pt + Pd

gdzie:

 

P –  suma punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena, kryterium czas realizacji oraz doswiadczenie,

Pc – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena,

Pt – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji,

Pd – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium doświadczenie.

 

 1. Zasady oceny w kryterium cena :

 

Pc = Cof.min / Cof.bad ×70 %,

gdzie :

Pc –                     ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

Cof.min –          najniższa cena wybrana spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cof.bad –          cena rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego

„70%”- znaczenie procentowe kryterium

 

 

 1. Zasady oceny w kryterium czas realizacji:

 

Pt=Tofmin/Tofbad x 20%,

gdzie:

Tofmin –           najniższy czas realizacji zamówienia wybrany spośród ważnych ofert nie

podlegających odrzuceniu,

Tofbad –            czas realizacji zamówienia rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego,

„20%” –             znaczenie procentowe kryterium.

 

 1. Zasady oceny w kryterium doświadczenie:

 

Pd = 0% lub 10%,

gdzie:

0% –                       przy braku referencji lub złożeniu jednej referencji,

10% –                    przy złożeniu dwóch i więcej referencji.

 

 

 

 1. Oferta winna zawierać
 2. Kosztorys ofertowy na w/w usługi powinien zawierać następujące pozycje
 • wycena na licencje oprogramowania Forcepoint WEB Security;
 • wycena na wdrożenie oprogramowania Forcepoint Web Security;
 • wycena na licencje oprogramowania Forcepoint Email Security;
 • wycena na wdrożenie oprogramowana Forcepoint Email Security;
 • wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (Pkt. I)

w walucie PLN, netto.

 1. Wyszczególnienie oferowanego oprogramowania.
 2. Zaświadczenie o wpisie do KRS lub rejestru działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenia o odbytych autoryzowanych szkoleniach, dotyczące oferowanego rozwiązania, osób biorących udział we wdrożeniu.
 4. Referencje – wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas wykonanych prac z branży informatycznej realizowanych w okresie ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego niniejszego zamówienia. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.
 5. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 000.000,- PLN.
 6. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do tego przedsięwzięcia.
 7. Warunki płatności.
 8. Czas realizacji od dnia podpisania umowy

Informacje dodatkowe.

 • Termin zadawania pytań do 27.07.2020 r., do godz. 12:00;
 • Termin składania ofert upływa 03.08.2020 r., o godz. 14:30.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiemZakup urządzenia brzegowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 • O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Nie jest wymagane wadium.
 • Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości w wysokości 3% wartości inwestycji.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

Osoby kontaktowe:

 1. Sprawy formalne:
  Roman Graczyk, tel. wew. 237, mob.: +48 507 129 477,
  e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl;
 2. Sprawy techniczne:
  Robert Zugaj, tel. wew. 211, mob.: +48 785 001 956
  e-mail: robert.zugaj@wze.com.pl