Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawa systemu głowic optoelektronicznych”

Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771‑82‑07,Regon 000173249, NIP 125-00-00-071.

Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest system głowic optoelektronicznych wyposażonych w kamerę wideo kolor dzienno-nocną i termowizyjną zapewniający pole widzenia 360° wokół pojazdu w azymucie. Gabaryty pojazdu ok. 8000/3500/2500 mm – długość/szerokość/wysokość.

Minimalne wymagania na głowicę:

 • Wymagania funkcjonalne.
L.p. Parametr Kamera
Wideo-kolor Termowizyjna
1 Pole widzenia (HFOV)* 50° – 90° 50° – 90°
Częstotliwość odświeżania kamer: 25Hz 25HZ
Zakres spektralny 400-700nm 8-14µm
2 Czułość w czasie rzeczywistym 0.002 lx 50 mK
3 Rozdzielczość PAL-960×580 640×480
4 Czas gotowości do pracy od załączenia zasilania ≤ 20 sekund
5 Wyjście Video PAL VBS, 1Vpp, 75Ω lub HD-SDI
6 Interfejs sterowania kamerami CAN
7 System czyszczenia obiektów kamer +

* dopuszcza się zastosowanie w głowicy kilku sensorów zapewniających systemowi łącznie  360° pole widzenia.

 • Wymagania mechaniczne
  • Waga systemu głowic ≤ 30kg
  • Wymiary głowic (W x H x L) – max. 350 x 150 x 350 [mm]
  • Stopień ochrony obudowy – IP-68
 • Zasilanie głowicy:

– 15-36 V DC/max.35W- separacja galwaniczna od obudowy.

 • Wymagania środowiskowe:
  Temperatura pracy:
  -30°C do +50°,Temperatura przechowywania:
  -40°C do +65°C,Udary/wibracje:
  jak dla grupy N-11 wg NO lub/i MIL STD 810G (profil pojazdy gąsiennicowe),EMC (kompatybilność elektromagnetyczna):
  kompatybilność elektromagnetyczna – zgodnie z normą NO‑06‑A200:2012 (Obiekty naziemne, wojska lądowe) lub/i MIL STD 461F RS103 i RE102
 • Wymagania jakościowe:
  – MTBF – 30 000 godzin.
 • Gwarancja:
  – Min. 24 miesiące.

 II. Oferta winna zawierać:

 1. Cenę z dostawą.
 2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS.
 3. Regon.
 4. Referencje.
  Dostawca powinien przedstawić pozytywne referencje wdrożeń wielomodułowych systemów wizyjnych w branży militarnej.
 5. Ubezpieczenie OC na kwotę 1.000.000 PLN.
 6. Warunki płatności.
 7. Termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach od momentu podpisania umowy). Dostawa nie później niż do 05.08.2020.
 8. Czas gotowości do pracy od załączenia zasilania.
 9. Ilość modułów kamer.
 10. Waga systemu głowic.
 11. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

III. Kryteria Oceny.

 1. Cena: 40%.
 2. Termin realizacji: 15%.
 3. Czas gotowości do pracy od załączenia zasilania: 15%
 4. Ilość modułów kamer: 15%.
 5. Waga: 15%.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

P= Pc+Pt+Pg+Pk+Pw
gdzie:

P – suma punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena, kryterium termin realizacji, czas gotowości do pracy od załączenia zasilania, ilość modułów kamer oraz waga
Pc – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena,
Pt – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium termin realizacji,
Pg- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas gotowości do pracy od załączenia zasilania
Pk – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ilość modułów kamer
Pw – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium waga

A. Zasady oceny w kryterium cena :

Pc = Cof.min / Cof.bad ×40 %,
gdzie :

Pc –               ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,
Cof.min –      najniższa cena wybrana spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cof.bad –      cena rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego
„40%”-         znaczenie procentowe kryterium

B. Zasady oceny w kryterium czas realizacji:

Pt=Tofmin/Tofbad x 15%,
gdzie:

Tofmin –       najniższy czas realizacji zamówienia wybrany spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu,
Tofbad –        czas realizacji zamówienia rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego,
„15%” –        znaczenie procentowe kryterium.

C. Zasady oceniania w kryterium czas gotowości do pracy od załączenia zasilania:

Pg=Gofmin/Gofbad x 15%,
gdzie:

Gofmin –       najniższy czas gotowości do pracy od załączenia zasilania wybrany spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu,
Gofbad –       czas gotowości do pracy od załączenia zasilania z rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego,
„15%” –        znaczenie procentowe kryterium.

D. Zasady oceniania w kryterium ilość modułów kamer

Pk=Kofmin/Kofbad x 15%,
gdzie:

Kofmin –    najmniejsza ilość modułów kamer wybrana spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu,
Kofbad –    ilość modułów kamer z rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego,
„15%” –      znaczenie procentowe kryterium.

E. Zasady oceniania w kryterium waga

Pw=Wofmin/Wofbad x 15%,
gdzie:
Wofmin –        najmniejsza waga systemu głowic wybrana spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu,

Wofbad –        waga  systemu głowic z rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego,

„15%” –          znaczenie procentowe kryterium.

 

IV. Informacje dodatkowe.

 • Termin udzielania informacji do 23.03.2020 r.
 • Termin składania ofert upływa 27.03.2020 r.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiem „Przetarg: „Dostawa systemu głowic optoelektronicznych”
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – min. 90 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki i nie będzie udostępniana.
 • Termin otwarcia ofert nastąpi w terminie do 3 dni po upływie terminu składania ofert.
 • O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 • Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 • Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 1% wartości zamówienia.

Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego;
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.

V. Kontakt:

 • w sprawach formalnych:

Roman Graczyk
tel.: +48 22 781 9971: wew. 237
e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl

Ewelina Matak
tel.: +48 22 781 9971: wew. 338
e-mail: ewelina.matak@wze.com.pl

 • w sprawach technicznych:

Artur Kaczmarczyk
tel.: +48 22 781 9971: wew. 349
e-mail: artur.kaczmarczyk@wze.com.pl