W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na:
„Zakup oprogramowania klasy DLP w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta

Pytanie 1

W zapytaniu Zamawiający pisze:
„W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga dostarczenia następującego oprogramowania:

  1. ForcepointDLP Suite (IP Protection) – subskrypcja 3 lata, 173 użytkowników
  2. BoldonJames Classifier Enterprise Suite – wsparcie 3 lata, 173 użytkowników”
    Powyższy zapis sugeruje, że produkt Forcepoint ma być dostarczony w trybie subskrypcji, a produkt Boldon James w trybie licencji stałych, z dodatkowym wsparciem producenta na 3 lata. Prosimy o doprecyzowanie, gdyż podane nazewnictwo pakietu produktu Boldon James oraz wymaganie co do wsparcia stoją w pewnej sprzeczności. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pakietu Boldon James Classifier Enterprise Suite, który jest dostępny jedynie w trybie subskrypcji co oznacza, że po zakończeniu subskrypcji konieczne jest nabycie ponowne subskrypcji na cały produkt na następny okres, czy też Zamawiający oczekuje pakietu Boldon James Foundation Suite Enterprise Edition, który dostępny jest w trybie licencji dożywotnichniewygasających, nabywanych wraz ze wsparciem do którego dokupuje się później jedynie tylko wsparcie na kolejny okres?

Odpowiedź.
Oczekujemy licencji Boldon James Classifier Enterprise Suite w  subskrypcji na okres 3 lat .

 

Pytanie 2

W punkcie zapytania ofertowego „Kryteria oceny” (ppkt 3), Zamawiający przyznaje 10% oceny za posiadanie referencji na zrealizowanie wdrożeń co najmniej 2 systemów bezpieczeństwa informacji o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego zamówienia. Czy Zamawiający będzie wyżej oceniał referencje na wdrożenie więcej niż 2 systemów bezpieczeństwa informacji. Jaka będzie przyjęta skala oceny?

Odpowiedź.
10% – maksymalna ilość punktów za referencje. Większa ilość referencji niż dwie nie skutkuje więc zwiększeniem ilości punktów.

 

Pytanie 3

W punkcie zapytania ofertowego „Oferta winna zawierać” (ppkt 4) Zamawiający wymaga „Zaświadczenia o odbytych autoryzowanych szkoleniach, dotyczące oferowanego rozwiązania, osób biorących udział we wdrożeniu.” Czy brak aktualnego certyfikatu na jedną z oferowanych technologii eliminuje oferenta z postępowania? Czy ilość osób posiadających certyfikaty ma wpływ na decyzję Zamawiającego w kwestii wyboru oferty?

Odpowiedź. (Ta odpowiedź jest błędna, poprawna odpowiedź znajduje się na końcu strony Ad. Pytanie 3)
Brak certyfikatu nie eliminuje oferenta z przetargu. Jednak przy dwóch ofertach o takiej samej ilości uzyskanych punktów posiadanie lub nie, certyfikatu będzie decydowało o wyborze.

 

Pytanie 4

W zakresie „Prace do wykonania” w ramach Etapu 3 w punkcie 2 zapisane jest m.in. objęcie ochroną DLP maszyn z systemem Linux? Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli, czy chodzi o instalację agenta czy wykonanie procesu przeszukania pod kątem występowania plików z zawartością chronioną.
Czy Zamawiający zapewni niezbędne licencje (MS Windows Server co najmniej 2012r2) oraz zasoby wirtualne pod serwery DLP? Czy Zamawiający może zapewnić zasoby wirtualne na platformie VMWare czy HiperV?
W zakresie „Prace do wykonania” Etap 3 w punkcie „Produkt prac” wymieniony został w ppnkt 3 „działający, zainstalowany klient DLP na wskazanej, reprezentatywnej grupie maszyn”. Jaką orientacyjną liczbę maszyn obejmować będzie ta reprezentatywna grupa?
W zakresie „Prace do wykonania” w Etapie 5 „Szkolenia” Zamawiający oczekuje od oferenta przeprowadzenia instruktażu (punkt 1) i szkolenia (punkt 2). Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakich produktów mają dotyczyć te szkolenia?
Czy Zamawiający oczekuje w ramach wdrożenia przygotowania i uruchomienia procesu fingerprintu dla plików i baz danych?

 

Odpowiedź.
Oczekujemy, aby dostawca przedstawił i wdrożył w naszej organizacji rozwiązania, które pozwolą zabezpieczyć dane na urządzeniach z systemem Linux, wykorzystując wszelkie możliwe rozwiązania oferowane przez wdrażane przez dostawcę produkty dostępne dla tego rodzaju systemów operacyjnych.

Zapewniamy licencję MS Windows Server spełniającą wskazane wymogi wersji oraz zasoby wirtualne na maszynie Hyper-V.

Reprezentatywna grupa maszyn obejmuje 10 maszyn.

Szkolenia dotyczą wszystkich zamawianych produktów.

Oczekujemy od dostawcy przygotowania i uruchomienia procesu “Fingerprintu” dla plików zlokalizowanych w zasobach naszej organizacji, w skład których wchodzą udziały sieciowe, urządzenia końcowe i serwery bazodanowe.

 

Pytanie 5

W punkcie zapytania ofertowego „Wsparcie i gwarancja” ppkt 2 i 2 Zamawiający wymaga świadczenia usługi w wymiarze odpowiednio 40 i 80 roboczogodzin. Czy Zamawiający oczekuje, że usługi świadczone będą w Warszawie w lokalizacji Zamawiającego?
W postępowaniu na Zakup oprogramowania do kontroli informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Odpowiedź.
Oczekujemy, aby usługa była świadczona zdalnie drogą elektroniczną z wyjątkiem sytuacji, które wymagają fizycznej obecności usługodawcy.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający zapewni infrastrukturę sprzętową i programową zgodną z wymaganiami (jak niżej) dla potrzeb instalacji i pracy zamawianych komponentów?
Serwer:
– minimalne: 4 CPU cores (2.5 GHz), 16 GB RAM, 240 GB Disk Space,
– zalecane: 8 CPU cores (2.5 GHz), 16 GB RAM, 400 GB Disk Space, System operacyjny: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016,
Baza danych SQL: Microsoft SQL Server Standard, Business Intelligence, or Enterprise
Wirtualizator (jeśli dotyczy): VMware ESXi 6.x lub Hyper-V 2012 R2
Usługa katalogowa np. Microsoft Active Directory

Odpowiedź.
Zamawiający zapewnia:
– serwer z minimalnymi wymaganiami zawartymi w zapytaniu
– system operacyjny Windows Server 2019
– wirtualizator Hyper-V 2019
– usługę katalogową Microsoft Active Directory
Zamawiający nie zapewnia:
– bazy danych SQL: Microsoft SQL Server Standard, Business Intelligence, or Enterprise

 

Pytanie 7

Zamawiający użył sformułowania „Szkolenie dla użytkowników końcowych na reprezentatywnej grupie pracowników (…). (1 dzień szkolenia, 4 grupy szkoleniowe)”. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający wymaga całodziennego szkolenia dla jednej grupy czyli 4 dni szkoleniowych, czy przeprowadzenia 4 krótkich szkoleń jednego dnia?

Odpowiedź.
Zamawiający wymaga przeprowadzania 4 krótkich szkoleń jednego dnia w godzinach 7-14.30 . Będzie możliwość rozłożenia szkolenia na dni za zgodą wykonawcy i zamawiającego.

 

Pytanie 8

Zamawiający podaje jako jedno z kryteriów czas realizacji. Czy możemy prosić o doprecyzowanie metody przeliczania tego kryterium? Czy Zamawiający przewiduje minimalny lub maksymalny czas realizacji?

Odpowiedź.
 Zasady oceny w kryterium czas realizacji:
Pt=Tofmin/Tofbad x 20%
gdzie:
Pt – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji
Tofmin -najniższy czas realizacji zamówienia wybrany spośród ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu
Tofbad -czas realizacji zamówienia rozpatrywanej oferty z formularza ofertowego
„20%” – znaczenie procentowe kryterium

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac zdalnych nad wdrażanym systemem?

Odpowiedź.
Oczekujemy, aby usługa była świadczona zdalnie drogą elektroniczną z wyjątkiem sytuacji, które wymagają fizycznej obecności usługodawcy.

 

Pytanie 10
Czy Zamawiający może udostępnić wzór umowy między Zamawiającym a Wykonawcą?

Odpowiedź:
Wzór Umowy zostanie przedstawiony wyłonionemu w przetargu Wykonawcy. Umowa będzie podlegała obustronnym uzgodnieniom.

 

UWAGA!

Ad. Pytanie 3
W odpowiedzi na pytanie  3 brzmiące:
 W punkcie zapytania ofertowego „Oferta winna zawierać” (ppkt 4) Zamawiający wymaga „Zaświadczenia o odbytych autoryzowanych szkoleniach, dotyczące oferowanego rozwiązania, osób biorących udział we wdrożeniu.” Czy brak aktualnego certyfikatu na jedną z oferowanych technologii eliminuje oferenta z postępowania? Czy ilość osób posiadających certyfikaty ma wpływ na decyzję Zamawiającego w kwestii wyboru oferty? 

Podano błędną odpowiedź odnośnie certyfikatu.
Właściwa odpowiedź brzmi:
Brak jakiegokolwiek certyfikatu, spowoduje niespełnienie przez Oferenta wymagań formalnych. Taka oferta nie będzie podlegała rozpatrzeniu.