Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
w postępowaniu przetargowym na:
„Zakup oprogramowania klasy DLP w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania, które zabezpieczy wrażliwie informacje znajdujące się w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A przed wyciekiem na świat zewnętrzny. W wyniku zamówienia zostanie zakupione oprogramowanie klasy DLP.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga dostarczenia następującego oprogramowania:

 1. Forcepoint DLP Suite (IP Protection) – subskrypcja 3 lata, 173 użytkowników
 2. Boldon James Classifier Enterprise Suite – wsparcie 3 lata, 173 użytkowników

W/w oprogramowanie zostanie zainstalowane na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego.  Jeśli infrastruktura sprzętowa lub programowa będzie niewystarczająca, koszty jej dostosowania poniesie dostawca. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej.

Prace do wykonania

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wdrożenia dostarczanego rozwiązania zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Etap 1. Przygotowanie harmonogramu – ustalenia kształtu i stopnia szczegółowości harmonogramu

 1. Zebranie danych od Zamawiającego dotyczących realizowanych funkcjonalności systemu.
  1. Wstępne ustalenie lokalizacji wrażliwych plików
  2. Ustalenie we współpracy z zamawiającym typu i poziomu wrażliwości poszczególnych danych
  3. Zdefiniowanie we współpracy z zamawiającym ustalenie polityk DLP zwracając szczególną uwagę na wyszczególnione poniżej rozszerzenia:
 • CAD: .DWG .DXF
  • Tekstowe i Kalkulacyjne:.PDF .DOC .DOCX .DOCM .XLSX .XLSM .XLS .HTML .TXT
 • Obrazy: .JPG .PNG .PSD . XCF .EPS
  • Programy i Pliki Wykonywalne: .C .CPP .PHP .JS .XML .BIN . EXE .JS .BAT
 • Pocztowe: .PST .OST
 • Skompresowane: .ZIP .RAR .7Z
 • Z Podpisem Elektronicznym.XADES
  1. Zdefiniowanie we współpracy z zamawiającym klasyfikacji dla informacji znajdujących się w WZE S.A., zwracając szczególną uwagę normy EAR/ITAR
  2. Zdefiniowanie we współpracy z zamawiającym wstępnego zestawu reguł dla klasyfikacji informacji znajdujących się w WZE S.A.

Etap 2. Faza projektowa – dostarczenie dokumentacji przed wykonawczej zgodniej w treści z zakresem prac oraz z ustaleniami dla wyżej wymienionego etapu

Etap 3. Instalacja i wstępna konfiguracja elementów rozwiązania DLP

W tym etapie zostanie uruchomione rozwiązanie DLP, zostanie utworzona konfiguracja zgodna z ustaloną na etapie tworzenia projektu technicznego. Polityka będzie działała w trybie pasywnym, nie mającym wpływu na przepływ dokumentów.

Zakres prac do wykonania w ramach 3 etapu:

 1. Instalacja komponentów DLP
 2. Instalacja na urządzeniach końcowych z systemem operacyjnym Windows 10 i objęcie ochroną DLP maszyn z system Linux
 3. Instalacja OCR Server
 4. Instalacja Boldon James Classifier Enterprise Suite – na 10 maszynach końcowych Zamawiającego
 5. Konfiguracja DLP Discovery
 6. Konfiguracja DLP Analytics Engine
 7. Konfiguracja klasyfikatorów dokumentów
 8. Utworzenie polityk zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym

 

Produkt prac:

 1. Działające produkcyjnie w trybie pasywnym rozwiązanie DLP, zintegrowane z modułami monitorującymi.
 2. Działające produkcyjnie w trybie aktywnym rozwiązanie DLP dla plików o klauzuli ITAR/EAR.
 3. Działający, zainstalowany klient DLP na wskazanej, reprezentatywnej grupie maszyn.

 

Etap 4. Dokumentacja powykonawcza – stworzenie dokumentu “Dokumentacja powykonawcza” zawierającego

 1. Opis konfiguracji składowych systemu
 2. Opis architektury
 3. Instrukcja dla poszczególnych modułów

 

Etap 5. Szkolenia

 1. Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego z zakresu bieżącej administracji i utrzymania wdrożonego środowiska – czas 3 dni robocze (nie więcej niż 5 osób).
 2. Szkolenie dla użytkowników końcowych na reprezentatywnej grupie pracowników (kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby przez nich wyznaczone). (1 dzień szkolenia, 4 grupy szkoleniowe).

 

Wsparcie i gwarancja

 1. W ramach inwestycji Wykonawcy zapewnią 40 roboczogodzin po zakończonym wdrożeniu w celu doprecyzowania polityk i reguł.
 2. W ramach inwestycji Wykonawcy zapewniają 80 roboczogodzin dla wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od chwili podpisania protokołu odbioru środowiska.
 3. Wymagana jest 3 miesięczna gwarancja rozruchowa na prace wykonane przez wykonawcę, z możliwością wezwania wsparcia na drugi dzień roboczy w przypadku błędu uniemożliwiającego działanie systemu.
 4. Wymagane wsparcie producenta przez okres użytkowania rozwiązania przez okres 3 lat.

Kryteria oceny

 1. Cena 70%.
 2. Czas realizacji 20% od chwili podpisania umowy.
 3. Doświadczenie 10% – wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas wykonanych wdrożeń systemów bezpieczeństwa informacji realizowanych w okresie ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego niniejszego zamówienia. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.

Oferta winna zawierać

 1. Kosztorys ofertowy na dostawę, instalację i konfigurację wraz z uruchomieniem oferowanych rozwiązań DLP.
 2. Wyszczególnienie oferowanego oprogramowania.
 3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej KRS.
 4. Zaświadczenia o odbytych autoryzowanych szkoleniach, dotyczące oferowanego rozwiązania, osób biorących udział we wdrożeniu.
 5. Referencje – wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas wykonanych prac z branży informatycznej realizowanych w okresie ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego niniejszego zamówienia. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.
 6. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 000.000,- PLN.
 7. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do tego przedsięwzięcia.
 8. Warunki płatności.
 9. Czas realizacji od dnia podpisania umowy

Informacje dodatkowe.

 • Termin zadawania pytań do 02.12.2019 r.
 • Termin składania ofert upływa 09.12.2019r., o godz. 14:30.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiemZakup oprogramowania klasy DLP w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 • O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Nie jest wymagane wadium.
 • Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości w wysokości 3% wartości inwestycji.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

Osoby kontaktowe:

 1. Sprawy formalne:
  Roman Graczyk, tel. wew. 237, mob.: +48 507 129 477,
  e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl;
 2. Sprawy techniczne:
  Robert Zugaj, tel. wew. 211, mob.: +48 785 001 956
  e-mail: robert.zugaj@wze.com.pl