Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
w postępowaniu przetargowym na:
„Zakup oprogramowania do kontroli informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania w celu zabezpieczenia wrażliwych informacji znajdujących się w WZE S.A przed nieuprawnionym dostępem wewnątrz spółki, jak i na zewnątrz. W wyniku zamówienia zostanie zakupione oprogramowanie do kontroli i śledzenia obiegu informacji.

W ramach realizacji przedmiotu przetargu, zamawiający wymaga dostarczenia następującego oprogramowania

 1. SealPath Server License – 1 licencja
 2. On-premise Enterprise License – 173 użytkowników
 3. SealPath for Fileservers – 2 licencje
 4. Wsparcie – 4 lata

w/w oprogramowanie będzie instalowane na infrastrukturze sprzętowej zamawiającego.  Jeśli infrastruktura sprzętowa lub programowa będzie niewystarczająca, koszty dostosowania jej ponosi dostawca. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej.

Prace do wykonania:

 1. Zebranie danych od Zamawiającego dotyczących realizowanych funkcjonalności systemu.
  1. Ustalenie we współpracy z zamawiającym typu wrażliwych danych
  2. Zdefiniowanie we współpracy z Zamawiającym szablonów zabezpieczeń
  3. Zdefiniowanie we współpracy z Zamawiającym osób/działów szczególnie ważnych, znajdujących się w WZE S.A.
 2. Instalacja i wstępna konfiguracja SealPath
  1. Instalacja komponentów SealPath
  2. Udostępnienie dostępu do konsoli administracyjnej systemu
  3. Instalacja oraz konfiguracja na 10 maszynach końcowych Zamawiającego
  4. Wdrożenie wcześniej zdefiniowanych szablonów zabezpieczeń
 3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
  1. Opis konfiguracji składowych systemu
  2. Opis architektury
  3. Instrukcja dla poszczególnych modułów

 

Szkolenie:

 1. Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego z zakresu bieżącej administracji i utrzymania wdrożonego środowiska – czas 3 dni robocze (nie więcej niż 5 osób)
 2. Szkolenie dla użytkowników końcowych na reprezentatywnej grupie pracowników (kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby przez nich wyznaczone). (1 dzień szkolenia, 4 grupy szkoleniowe).

 

Wsparcie i gwarancja

 1. W ramach inwestycji Wykonawcy zapewnią 20 roboczogodzin po zakończonym wdrożeniu w celu doprecyzowania polityk i reguł.
 2. W ramach inwestycji Wykonawcy zapewniają 20 roboczogodzin dla wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od chwili podpisania protokołu odbioru środowiska.
 3. Wymagana jest 3 miesięczna gwarancja rozruchowa z możliwością wezwania wsparcia na drugi dzień roboczy, na prace wykonane przez wykonawcę.
 4. Wymagane wsparcie producenta przez okres użytkowania rozwiązania przez okres 4 lat.

Kryteria oceny

 1. Cena 70%.
 2. Czas realizacji 20% od chwili podpisania umowy.
 3. Doświadczenie 10% – wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas wykonanych wdrożeń systemów bezpieczeństwa informacji realizowanych w okresie ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego niniejszego zamówienia. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.

Oferta winna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na dostawę, instalację i konfigurację wraz z uruchomieniem oferowanych rozwiązań
 2. Wyszczególnienie oferowanego oprogramowania.
 3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej KRS.
 4. Zaświadczenia o odbytych autoryzowanych szkoleniach, dotyczące oferowanego rozwiązania, osób biorących udział we wdrożeniu.
 5. Referencje – wymagane przedstawienie minimum 2 referencji z dotychczas wykonanych prac z branży informatycznej realizowanych w okresie ostatnich trzech lat o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego niniejszego zamówienia. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy niż trzy lata – w okresie działalności.
 6. Ubezpieczenie OC na kwotę 1 000.000,- PLN.
 7. Oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do tego przedsięwzięcia.
 8. Warunki płatności.
 9. Czas realizacji od dnia podpisania umowy

 

Informacje dodatkowe.

 • Termin zadawania pytań do 02.12.2019 r.
 • Termin składania ofert upływa 09.12.2019r., o godz. 14:30.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiemZakup oprogramowania klasy DLP w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 • O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Nie jest wymagane wadium.
 • Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości w wysokości 3% wartości inwestycji.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

Osoby kontaktowe:

 1. Sprawy formalne:
  Roman Graczyk, tel. wew. 237, mob.: +48 507 129 477,
  e-mail: roman.graczyk@wze.com.pl;
 2. Sprawy techniczne:
  Robert Zugaj, tel. wew. 211, mob.: +48 785 001 956
  e-mail: robert.zugaj@wze.com.pl