Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składnia ofert
w postępowaniu przetargowym  na inwestycję:
„Remont instalacji C.O. w budynku 115”

Budynek jest zlokalizowany na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
przy ul. 1-go Maja w Zielonce na działce o nr ewidencyjnym 131, obręb 5-60-2.

 

 1. Organizatorem przetargu jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071
 2. Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego.
 3. Celem postępowania jest wybranie wykonawcy remont instalacji C.O. w budynku 115
 4. Wymagania na wykonywane prace zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
  Termin realizacji inwestycji do 15.09.2019 r.

 

 1. Oferta winna zawierać:
 • Cenę wykonania inwestycji.
 • Czas trwania gwarancji na wykonane prace – min. 3 lata.
 • Czas ważności oferty.
 • Czas realizacji zamówienia.
 • 3 referencje na wykonanie podobnych prac.
 • Zaświadczenie o wpisie do KRS lub rejestru działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie OC na kwotę 1 000.000,- PLN.
 • Oświadczenie o niezatrudnianiu do realizacji zamówienia na terenie Zamawiającego obcokrajowców.
 • Warunki płatności.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 • Termin zadawania pytań do 26.07.2019 r.
 • Termin składania ofert upływa 02.08.2019 r.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w zamkniętej kopercie z podanym adresem Spółki i dopiskiemRemont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku 115”.

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2019 r.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce.
 • Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.
 • O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Nie jest wymagane wadium.
 • Zamawiający przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości w wysokości 1% wartości inwestycji.

 

 1. Kryteria oceny:
 • cena 70%;
 • czas realizacji 20%;
 • doświadczenie 10% – wymagane są 3 referencje na wykonanie podobnych prac.
 1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

Osoby kontaktowe:

 1. Sprawy formalne:
 1. Sprawy techniczne:
 • Tomasz Gałka, tel. wew. 290, mob.: +48 785 005 561,
  e-mail: tomasz.galka@wze.com.pl.

 

Pliki do pobrania:
Remont instalacji CO 115.docx