W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na

Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji

Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta

8). Co będzie w przypadku jeżeli Zamawiający nie będzie spełniał wymagań (zaleceń) podanych przez Wykonawcę? (zwłaszcza jeżeli chodzi o przygotowanie podłoża oraz wymiarów bramy wjazdowej)

Odp.:
Zamawiający wykona przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy.
Wykonawca, na etapie przygotowywania podłoża przez zamawiającego, będzie miał prawo wglądu w wykonywane prace.
Wymiary bramy wjazdowej: wys. 3,5 m, szer. 4 m – umiejscowiona na ścianie szerokości 8,4 m.
Wymiary pomieszczenia: 8,9 m x 8,4 m, wysokość 4,7 m.

 

13). Czy instalacja i serwis systemu mogą być prowadzone przez obywateli Unii Europejskiej i krajów członkowskich NATO?
W zestawie dokumentów do oferty wymagają Państwo oświadczenia o niezatrudnianiu do realizacji zamówienia na terenie Zamawiającego obcokrajowców. Dość dziwny wymóg patrząc na partnerów z którymi Państwo współpracują. Nasze główne centrum serwisowe znajduje się w Niemczech i zatrudnia osoby różnej narodowości.

Odp.:
Zamawiający dopuszcza wykonanie  prac wynikających z realizacji zamówienia przez obywateli Unii Europejskiej i krajów członkowskich NATO.
Będzie to jednak wymagało przekazania Zamawiającemu wykazu tych osób na minimum 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac celem weryfikacji i akceptacji.

 

14). Czy jako spełnię zdolności technicznych uznają Państwo wykonanie dostawy o wymaganej wartości w ramach grupy firm córek powiązanych z centralą firmy czy też musi być to dostawa wykonana przez firmę w Polsce składającą ofertę w tym postępowaniu?

Odp.:
Tak, może być w ramach grupy

 

15). W jakiej formie i o jakiej wartości przewidują Państwo zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę?

Odp.:
Wysokość zabezpieczenia określa się w wysokości do 10 % wartości Umowy (brutto).

Zabezpieczenie może być wniesione:
a) w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego),
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Dopuszczalne są wszystkie formy zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zasady zwrotu zabezpieczenia określa Umowa zakupowa.
30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane wykonawcy dopiero z upływem terminu gwarancji lub rękojmi, w zależności od tego, który z terminów upływa później.