W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na

Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji

Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta

1). Brak wymiarów stołu ślizgowego – czy Zamawiający określi te wymagania czy Wykonawca sam dobiera rozmiar stołu ślizgowego w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego oraz czy wymagany jest headexpander (stolik zwiększający powierzchnię roboczą) do pracy w pionie. Czy Zamawiający wskaże wymiary headexpandera czy też Wykonawca może je zaproponować?

Odp.:
Wykonawca sam dobiera rozmiar stołu ślizgowego i headexpandera  w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego

2). Brak podanych wymiarów insertów (gwintowane wkładki do mocowania uchwytów i obiektów testowych), prosimy o sprecyzowanie czy mają to być inserty  M8 czy M10.

Odp.:
Wymiar inserterów – M10

3). Jak wyglądają uchwyty do badanych obiektów? Czy jest możliwe otrzymanie szkiców jak przedmiot ma być testowany w poszczególnych osiach? Bez takich danych dobór stołu oraz headexpandera niesie za sobą ryzyko złego doboru tych elementów.

Odp.:
Na tym etapie postępowania nie możemy przekazać szkiców ani udostępnić wyglądu uchwytów do badanych obiektów.

4). Brak szczegółów dotyczących sterowania, czyli:

a. jakie oprogramowanie ma być dostarczone  – z podanych profili w załączniku nr 3 wynika, że tylko random

Odp.:
Oprogramowanie umożliwiające również realizacje badań przy narażeniach sinusoidalnych

b. ilu kanałowy ma być sterownik – czy 4 kanały wystarczą?

Odp.:
Min. 4 kanały z możliwością rozbudowy o kolejne.

c. jakie akcelerometry – czułość , zakres temperatury, zakres częstotliwości, ile sztuk , długość przewodów sygnałowych.

Odp.:
Dostarczone akcelerometry powinny umożliwić realizację wszystkich badań zawartych w wymaganiach (Załącznik 3 i Załącznik 4) oraz zapewnić pełną kontrolę generowanych narażeń.

Jeśli Państwo nie precyzują tych wymagań to czy Zamawiający ma je zaproponować według swojej wiedz
i doświadczenia?

Odp.:
Pozostałe szczegóły dotyczące sterowania Wykonawca zaproponuje zgodnie z najlepsza swoja wiedza i doświadczeniem.

5). W załączniku nr 4 podane są ogólne minimalne wymagania dla systemu wibracyjnego.

W punkcie II podany jest zakres temperatur. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o zestaw wzbudnik komora klimatyczna. Żaden wzbudnik nie będzie pracował w takich temperaturach.

Punkt IV dotyczy wibracji, czy wymagania podane w tym punkcie dotyczą konkretnej masy czy też ogólnych parametrów podawanych w standardowych danych technicznych czyli bez obciążenia wzbudnika drgań

Odp.:
Załącznik 4 – „WYMAGANIA MINIMALNE DLA SPRZĘTU DO BADAŃ MECHANO – KLIMATYCZNYCH”  zawiera wykaz narażeń jakim poddawane będą badane obiekty. Podany w pkt. II zakres temperatur odnosi się do obiektu badanego. Jest to wymaganie dla komory klimatycznej.

Wymagania podane w pkt. IV dla szerokopasmowych drgań losowych wynikają z badan opisanych w załączniku 3 natomiast dla narażeń sinusoidalnych stanowią wyciąg z Norm obronnych NO

6). Prosimy o  wyraźne sprecyzowanie, które produkty mają być badane równocześnie w komorze klimatycznej równocześnie z pracującym wzbudnikiem drgań. Tak informacja znajduje się jedynie przy produkcie 4.  Można z tego wywnioskować , że jedynie ten produkt ma być jednocześnie poddany działaniu temperatury i wibracji.

Równoczesne prowadzenie testów drganiowych i klimatycznych dla obiektów o masach i rozmiarach jak dla obiektów 1, 2 i 3 może skutkować powstaniem dynamicznych zmian ciśnienia w komorze klimatycznej i jej zniszczenia.

Odp.:
Zgodnie z zapisami w Załączniku 3 jednoczesnym narażeniem mechanicznym i klimatycznym (wibracje/udary i temperatura)  będzie poddawany produkt 4.

7). Jakie jest kryterium odbioru końcowego urządzenia? Czy będą prowadzone testy odbiorcze?

Odp.:
Odbiór będzie obejmował przeprowadzenie badań ekwiwalentów obiektów rzeczywistych w warunkach opisanych w załączniku 3

8). Co będzie w przypadku jeżeli Zamawiający nie będzie spełniał wymagań (zaleceń) podanych przez Wykonawcę? (zwłaszcza jeżeli chodzi o przygotowanie podłoża oraz wymiarów bramy wjazdowej)

 

9). Których obiektów dotyczą wymagania przyspieszenia i czasu dla udarów (załącznik 4 punkt V)?

Czy jest to któryś z obiektów 4, 5 lub 6?

Wymagania te dla obiektów 1,2, 3 są nierealne do spełnienia ze względu na masy.

Odp.:
Wymagania pkt. V w Załączniku 4 dotyczą obiektów o masie do 15 kg.

10). Czy też ewentualnie wymagania przyspieszenia i czasu dla udarów (załącznik 4 punkt V) dotyczą ogólnych możliwości wzbudnika drgań bez obciążenia (bez uchwytów i obiektów testowanych)

Odp.:
Jak w pytaniu nr 9

11). Podane w zał. 4 wymiary: max. 1850(w)x900(l)x900(h) 1.Czy wymiary 1400 x 1400 x 1150 mm  (W x D x H) pozwalają na załadowanie Państwa próbek do komory?

Odp.:
Zmianie ulegają następujące zapisy:

Załącznik 4:

1. Możliwość badań obiektów o wymiarach i masach:

Masa – 2 kg do 350kg, max. 400kg
Wymiary
dla obiektów badanych na narażenia mechaniczne –  max. 1850(w)x900(l)x900(h)

dla obiektów badanych na narażenia klimatyczne – min. 1000(w)x1000(l)x1000(h)

Załącznik 3:

Dla produktów 1, 2 i 3 nie prowadzi się badan oddziaływań zmian temperatury i wilgotności.

 

12). Szybkość zmian temperatury 5k/min. Czy szybkość ta powinna być zgodna z normą IEC 60068-3-5(tj. dla komory pustej i z pomiarem temperaturę inlet). Czy może jest to prędkość jaką powinna osiągać komora wraz z próbką?

Odp.:
Szybkość zmian temperatury 5ºC/min dotyczy obiektu o  łącznej masie 15kg

13). Czy instalacja i serwis systemu mogą być prowadzone przez obywateli Unii Europejskiej i krajów członkowskich NATO?

W zestawie dokumentów do oferty wymagają Państwo oświadczenia o niezatrudnianiu do realizacji zamówienia na terenie Zamawiającego obcokrajowców. Dość dziwny wymóg patrząc na partnerów z którymi Państwo współpracują. Nasze główne centrum serwisowe znajduje się w Niemczech i zatrudnia osoby różnej narodowości.

 

14). Czy jako spełnię zdolności technicznych uznają Państwo wykonanie dostawy o wymaganej wartości w ramach grupy firm córek powiązanych z centralą firmy czy też musi być to dostawa wykonana przez firmę w Polsce składającą ofertę w tym postępowaniu?

 

15). W jakiej formie i o jakiej wartości przewidują Państwo zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę?

 

16). Czy komora klimatyczna powinna zapewniać zakres temperaturowy w przedziale -70° / +180° zarówno do pracy samodzielnej jaki podczas testów łączonych z wykorzystanie wzbudnika drgań?

Odp.:
Minimalny zakres temperatur dla komory klimatycznej  powinien wynosić –50ºC do +80ºC zarówno do pracy samodzielnej jaki podczas testów łączonych z wykorzystanie wzbudnika drgań

17). Czy komora klimatyczna może być wyposażona w dwa przepusty na kable o średnicach 125mm zamiast wymaganych 80mm oraz 150mm.

Odp.:
Zamawiający dopuszcza aby komora klimatyczna była wyposażona w dwa  przepusty na kable o średnicy 125mm każdy.

18). Czy kontroler musi zapewniać pełną zdalną diagnostykę prawidłowej pracy całego systemu bez konieczności zewnętrznego wparcia technicznego?

Odp.:
Kontroler nie musi realizować takiej funkcji ale jest ona zalecana.

19). Czy zamawiający wymaga aby oferta uwzględniała również koszty dostawy, instalacji oraz uruchomienia i szkolenia ?

Odp.:
Tak. Oferta ma uwzględniać wspomniane powyżej koszty.

20). Czy zamawiający wymaga aby system wibracyjny posiadał możliwość pracy w dwóch trybach; konwencjonalnym oraz optymalizującym zużycie energii elektrycznej, redukującym emisje hałasu oraz CO2?

Odp.:
Zamawiający nie wymaga aby system wibracyjny posiadał dwa tryby pracy. Optymalizacja zużycia energii i ograniczenia hałasu jest zalecana.

 

 

Odpowiedzi na pytania nr 8, 13, 14 i 15 zostaną umieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie