Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składnia ofert
w postępowaniu przetargowym na inwestycję:

„Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji.

Wymagania dla zestawu:

 • podstawowe parametry techniczne zestawu zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
 • zapewnić możliwość badań odporności elementów na oddziaływanie równoczesne czynników mechanicznych i klimatycznych;
 • zapewnić możliwość badań odporności elementów na oddziaływanie niezależnie czynników mechanicznych i klimatycznych;
 • zapewnić możliwość badań odporności elementów na oddziaływanie czynników mechanicznych w osiach X, Y i Z;
 • zapewnić możliwość rejestracji wyników badań;
 • zapewnić możliwość zaprogramowania kilku cykli (profili) pomiarowych;
 • zapewnić możliwość realizacji badań według cykli (profili) pomiarowych zawartych w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Oferty w których zaoferowany sprzęt nie spełnia wymagań podanych w Załączniku 3 będą odrzucone

Oferta winna zawierać:

 • Cenę wzbudnika ze stołem ślizgowym i komory klimatycznej wraz z osprzętem, dostawą, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem 12 osób wskazanych przez Zamawiającego.
 • Czas dostawy.
 • Opis techniczny dla elementów zestawu, m.in.:
  • dane techniczne;
  • zakresy pomiarowe;
  • graniczne wielkości pomiarowe;
 • Zaświadczenie o wpisie do KRS lub rejestru działalności gospodarczej.
 • REGON
 • Ubezpieczenie OC na kwotę 1 000.000,- PLN.
 • Oświadczenie o niezatrudnianiu do realizacji zamówienia na terenie Zamawiającego obcokrajowców.
 • Warunki płatności.
 • Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 • Wymagania dla Zamawiającego w zakresie:
  • przygotowanie podłoża posadowienia zestawu (podłoga w laboratorium);
  • minimalne wymiary bramy wjazdowej do pomieszczenia (wprowadzenie zamówionych urządzeń);
  • mediów (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze);
  • warunków klimatycznych w pomieszczeniu (laboratorium) – jeśli są wymagane dla prawidłowej pracy zestawu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Oferty można składać w odniesieniu do całości zamówienia.
 3. O udziale w postępowaniu mogą ubiegać się wszyscy Wykonawczy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
 4. Wykonawca spełni warunek wskazany w ust. 3 jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy zespołu wzbudnika z/lub komorą klimatyczną, których suma wynosi co najmniej 4 000 000,00 PLN.
 5. Zakładany termin dostawy powinien odbyć się do 31 stycznia 2020 r. przy czym Zamawiający dopuszcza wskazanie terminu dłuższego, o ile zostanie przedłożone w tym zakresie uzasadnienie określające przyczyny braku możliwości wykonania zamówienia w  zaplanowanym przez Zamawiającego maksymalnym terminie.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
 7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
 8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
  i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
 11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 12. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.

Więcej informacji o przetargu znajduje się w Załączniku nr. 2.
Dokładna specyfikacja i wymagania minimalne znajdują się w Załączniku nr. 3 i Załączniku nr. 4.

Załączniki: