UCHWAŁA Nr 31/IV/2019

Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: zakończenia w dniu 17 czerwca 2019 roku Programu Nabywania Akcji własnych Spółki celem ich umorzenia

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki w związku  z  § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2017 r. Spółki działającej pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce oraz w związku z § 5 Regulaminu Nabywania Akcji Własnych Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WZE S.A. Nr 25/IV/2018 z dnia 18 września 2018 r.

Zarząd uchwala co następuje:

§1

Zarząd Spółki postanowił z dniem 17 czerwca 2019 r. zakończyć realizację Programu Nabywania Akcji Własnych Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Bitnami