Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 28.10.2021 r. na godzinę 12.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1 w Sali Konferencyjnej Nr 111A/2 (sala przy wartowni).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 16.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2021 r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu infrastruktury niezbędnej do przyjęcia technologii produkcji komponentów pocisku rakietowego PAC-3 MSE z zestawów PATRIOT, w szczególności sekcji ACM/ACS, przekazywanej w ramach projektu offsetowego Wisła nr E4a, o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w § 55 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9.      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.  na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 29 lipca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S. A. w Zielonce przy ul. 1 Maja 1

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1) wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 29.06.2021 r. na godzinę 13.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce (05-220),przy ul. 1 Maja 1 w Sali Konferencyjnej.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu V kadencji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu V kadencji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu V kadencji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu VI kadencji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu VI kadencji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
 15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020 o wydatkach reprezentacyjnych,
  na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi PR i usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień  31.03.2021 r. na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8.      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 24.09.2020 r. na godzinę 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.          Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.          Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.          Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce.

6.          Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

Bitnami