PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 

·       Zgłaszanie pracowników do PPK będzie następowało począwszy od dnia 28.10.2019r.

 

·       Maksymalny termin zawarcia umowy z pracownikami o prowadzenie PPK 12.11.2019r.

·       Do programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 54 lat, zatrudnieni na dzień 01.07.2019r., o ile nie złożą w Dziale Personalnym oświadczenia
o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

·       Pracownicy, którzy w dniu zawierania umowy o prowadzenie PPK mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyli 70 lat przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą w Dziale Personalnym wniosek o uczestnictwo w PPK

·       Pracownicy zatrudnieni po 01.07.2019r., z chwilą osiągnięcia stażu pracy w Spółce wynoszącego 3 miesiące zostaną zapisani automatycznie do programu, o ile nie złożą wcześniej w Dziale Personalnym oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

·       Każdy pracownik zapisany do PPK ma możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej, o ile złoży druk deklaracji w Dziale Personalnym

·       Pracownik, którego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia (tj. 2.250,- zł w roku 2019) może odprowadzać składkę podstawową w niższej wysokości, o ile złoży druk deklaracji w Dziale Personalnym

·       Warunki i zasady funkcjonowania PPK dostępne są na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ oraz na stronie www.wze.com.pl w zakładce ogłoszenia

·       W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Personalnego

·       Wszystkie druki oświadczeń są dostępne w Dziale Personalnym lub u Referentek  
od 18.10.2019r.

Aby zobaczyć prezentację PPK kliknij przycisk poniżej

Aby zobaczyć ulotkę PPK kliknij przycisk poniżej

Bitnami