Zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę oraz analizę przychodów i kosztów Spółki.
 • Realizacja okresowej sprawozdawczości (miesięcznej, kwartalnej, rocznej).
 • Przygotowywanie bieżących analiz i raportów.
 • Udział w procesie budżetowania i prognozowania.
 • Analizowanie realizacji planów finansowych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub finansowym.
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w dziale kontrolingu lub w dziale księgowości.
 • Doświadczenie w zakresie analizy danych finansowych, opracowywaniu raportów finansowych, prognoz, budżetowania.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości.
 • Dobra znajomość MS Excel.
 • Umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, komunikatywność, wnikliwość
  i dociekliwość, umiejętność pracy z zespole.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Na etapie zatrudnienia:

 • uzyskanie Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej
  w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy
  z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Oferujemy:

 • Stabilne
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania.
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy.
 • Przyjazną i wspierającą atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja