Inżynier ds. Zarządzania Konfiguracją i Danymi

Opis stanowiska:

  • Wykonywaniu działań związanych z Zarządzaniem Konfiguracją i Danymi
  • Przygotowywanie, wdrażanie i nadzorowanie Planów Zarządzania Konfiguracją i Danymi

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (opcjonalnie: kierunki techniczne w specjalności zarządzanie danymi lub pokrewne).
  • Znajomość norm dotyczących zarządzania konfiguracją i danymi
  • Doświadczenie w zakresie przechowywania danych i przetwarzania danych (papierowych i cyfrowych)
  • Praktyczna znajomość narzędzi i metod kontroli wersji zarządzania konfiguracją sprzętu i oprogramowania
  • Umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

   

Dodatkowe wymagania pożądane:

  • Doświadczenie w zakresie korzystania z narzędzi do zarządzania danymi wyrobu
  • Znajomość oprogramowania do zarządzania danymi i konfiguracją
  • Zdolność szybkiego uczenia się
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Odpowiedzialność, rzetelność
  • Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

   

Oferujemy:

  • Udział w międzynarodowych projektach
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
  • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
  • Możliwość ubezpieczenia grupowego
  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
  • Przyjazną atmosferę pracy

 

Opis pracodawcy:

 • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:
  • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
  • dowodzenia i łączności,
  • obrony powietrznej,
  • elektroniki specjalnej.

   

Ważne informacje:

 • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Data urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
 • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
  Link do zgody 2
 • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.01.2021 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
 • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.