SPECJALISTA KONSTRUKTOR ELEKTRONIK

Opis stanowiska:

  • programowanie mikrokontrolerów
  • projektowanie obwodów drukowanych
  • projektowanie i uruchamianie układów elektronicznych

 

Wymagania:

  • znajomość budowy / konstruowania układów elektronicznych
  • znajomość programów komputerowych wspierających projektowanie (ALTIUM)
  • podstawowa znajomość programowania w językach wyższego rzędu
  • biegła znajomość obsługi komputera
  • znajomość podstawowej aparatury kontrolno – pomiarowej
  • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1/B2
  • umiejętność pracy w zespole
  • odpowiedzialność, rzetelność
  • posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

   

  Dodatkowymi atutami będzie:

  • znajomość zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej
  • podstawowa znajomość radioelektroniki i radiolokacji
  • znajomość podstawowych zagadnień automatyki przemysłowej
  • znajomość zasad projektowania układów w.cz.
  • ogólna znajomość tematyki wojskowej

   

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
  • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
  • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
  • Przyjazną atmosferę pracy,
  • Benefity socjalne.

   

Opis pracodawcy: 

 • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:
  • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
  • dowodzenia i łączności,
  • obrony powietrznej,
  • elektroniki specjalnej.

   

Ważne informacje:

  • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Imiona rodziców
  3. Data urodzenia
  4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  5. Wykształcenie
  6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
   (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
   Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
  • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl   Link do zgody 1
  • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
   Link do zgody 2
  • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.01.2021 r.
  • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
  • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.