Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Obiektów

Opis stanowiska:

 • Koordynacja inwestycji prowadzonych na terenie Spółki, w tym inwestycji realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • Czynny udział w spotkaniach i tele/videokonferencjach na etapach planowania i realizacji inwestycji,
 • Współpraca z projektantem, generalnym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz organami administracji publicznej w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych,
 • Ocena możliwości wykorzystania istniejących zasobów infrastrukturalnych Spółki na potrzeby nowych projektów,
 • Udział w określeniu założeń technicznych na etapie przygotowania koncepcji realizacji inwestycji,
 • Udział w przygotowaniu szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia lub umowy w ramach prac remontowych lub inwestycyjnych,
 • Nadzorowanie zawartych umów,
 • Uczestnictwo w komisjach rozpatrywania ofert prowadzących do wyboru wykonawcy,
 • Współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Spółki,
 • Udział w rozliczaniu wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych – odbiory końcowe,
 • Prowadzenie harmonogramu przeglądów okresowych i gwarancyjnych systemów i urządzeń związanych z obsługą infrastruktury,
 • Współuczestnictwo w pisaniu procedur i instrukcji,
 • Reprezentowanie Spółki w ramach prowadzonych projektów,
 • Praca z dokumentami norm jakościowych ISO, AQAP, AS, ITAR.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, architektury lub pokrewne (min. inżynier),
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie umożliwiającym czynny udział
  w spotkaniach z partnerem zagranicznym (telekonferencję, spotkania, korespondencja email),
 • Praktyka min. rok na stanowisku związanym z inwestycjami lub utrzymaniem obiektów,
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, czytaniem rysunków technicznych oraz projektów obiektów,
 • Znajomość obszaru współpracy podmiotów gospodarczych z organami administracji publicznej
  w zakresie wymaganych ekspertyz, opinii, uzgodnień, zgłoszeń i zezwoleń na budowę,
 • Umiejętność wyrażania opinii, analizy umów, samodzielnego opracowywania dokumentów,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowiska Office oraz CAD.

 

Dodatkowe wymagania pożądane:

 • Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolność szybkiego uczenia się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność, rzetelność,
 • Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie,

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Opis pracodawcy:

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

 • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • dowodzenia i łączności,
 • obrony powietrznej,
 • elektroniki specjalnej.

Ważne informacje:

 • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Data urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
 • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
  Link do zgody 2
 • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 30.05.2020 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
 • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.