Specjalista konstruktor mechanik

Zakres obowiązków:
– sporządzanie dokumentacji technicznej (polskojęzycznej oraz angielskojęzycznej),
– analiza istniejącej dokumentacji (angielskojęzycznej),
– projektowanie elementów maszyn i urządzeń (analiza kinematyczna konstrukcji,
   obliczenia wytrzymałościowe, wykonywanie modeli 3D),
– wykonywanie rysunków zestawieniowych, wykonawczych części maszyn i urządzeń,
– wykonywanie pomiarów i szkiców w hali produkcyjnej i poza nią,
– wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej,
– nadzór nad wykonaniem opracowanego projektu.

Wymagania:
– wykształcenie: wyższe techniczne – preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn
– biegła znajomość rysunku technicznego
– znajomość technologii obróbki echanicznej i obróbki cieplnej
– umiejętność projektowania w programie Autodesk Inventor (3 D) AutoCad
– dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna
– wymagane min. 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku konstruktora lub technologa
– znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (technicznym)
– wskazana ogólna znajomość tematyki wojskowej
– koleżeńskość, umiejętność pracy w zespole
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– odpowiedzialność, rzetelność
– posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub
gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
– uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
– możliwość ubezpieczenia grupowego
– możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
– przyjazną atmosferę pracy

Opis pracodawcy:
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:
– rozpoznania i walki radioelektronicznej,
– dowodzenia i łączności,
– obrony powietrznej,
– elektroniki specjalne j.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 31.08.2019r.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ważne informacje:

 • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Data urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.

  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
 • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
  Link do zgody 2
 • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia ………….………….
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
 • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.